Llen­de troef voor wie in het na­jaar via Waas­mun­ster naar de E17 wil. De ver­bin­dings­we­gen naar de snel­weg zul­len he­le­maal dicht­slib­ben. Op 16 ok­to­ber wordt de N41 tus­sen Ham­me en El­ver­se­le af­ge­slo­ten. Nu wordt aan­ge­kon­digd dat er te­ge­lijk ook wer­ken in de

Weg­werk­zaam­he­den in Waas­mun­ster val­len sa­men met af­slui­ting N41

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - WAAS & DENDER - JAN VAN DE VELDE

Vol­gen­de week voert de aan­ne­mer proef­bo­rin­gen uit, als voor­be­rei­ding op de in­grij­pen­de ri­o­le­ring­sen we­gen­wer­ken in de Hoog- en Sta­ti­ons­straat in Waas­mun­ster. Mid­den ok­to­ber gaan de ei­gen­lij­ke in­fra­struc­tuur­wer­ken van start. Op maan­dag 25 sep­tem­ber or­ga­ni­seert het ge- meen­te­be­stuur sa­men met het Agent­schap We­gen en Ver­keer (AWV) een in­for­ma­tie­ver­ga­de­ring voor de be­wo­ners van bei­de stra­ten.

JURGEN BAUWENS

On­ge­luk­ki­ge sa­men­loop

Waar­ne­mend bur­ge­mees­ter en sche­pen van Open­ba­re Wer­ken Jurgen Bauwens (CD&V) is zich be­wust van de “on­ge­luk­ki­ge sa­men­loop van om­stan­dig­he­den” wat de ver­keers­el­len­de be­treft in de wij­de om­ge­ving. “De voor­bije ja­ren wer­den er heel wat over­leg­mo­men­ten ge­or­ga­ni­seerd met het AWV om al­le weg­werk­zaam­he­den op el­kaar af te stem­men. Sche­pen van Open­ba­re Wer­ken

‘‘We be­treu­ren dat de wer­ken in de Sta­ti­ons- en Hoogstraat sa­men­val­len met de ve­le an­de­re in de re­gio.’’

We moe­ten ech­ter vast­stel­len dat de wer­ken op de N41 in El­ver­se­le lan­ger du­ren dan ge­pland en dus zul­len sa­men­val­len met de wer­ken in de Sta­ti­ons­straat. Bo­ven­dien zal de N41 in Ham­me en El­ver­se­le in ok­to­ber on­der­bro­ken wor­den voor de wer­ken van Wa­ter­we­gen en Zee­ka­naal om een door­steek te re­a­li­se­ren voor het over­stro­mings­ge­bied. Ook de wer­ken in de Ar­doy­s­traat in Ham­me rem­men mo­ge­lij­ke om­leg­gin­gen af”, al­dus Bauwens.

Tien jaar wach­ten

“In Waas­mun­ster on­der­vin­den we nu al heel wat hin­der van de wer­ken op de N47 in Lo­ke­ren. Wij zijn ons er­van be­wust dat de­ze wer­ken het ver­keer be­ïn­vloe­den in de om­ge­ving van de N446 en de Sta­ti­ons­straat en dat de nu ge­plan­de wer­ken daar­op een ne­fas­te in­vloed zul­len heb­ben.” “Maar ge­let op de lan­ge door­loop­tijd van bij­na tien jaar voor het dos­sier Hoog- en Sta­ti­ons­straat zijn we van me­ning dat de­ze nood­za­ke­lij­ke wer­ken moe­ten ge­beu­ren. De slech­te staat van de be­staan­de ri­o­le­ring, het weg­zak­ken van par­keer­stro­ken en het ver­ou­der­de weg­dek zijn ons al lang een doorn in het oog.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.