“Ge­loof me: de­ze zaak zal in bloed ein­di­gen”

Ca­lik C. doodt schoon­va­der met ko­gel in hoofd en ris­keert 30 jaar cel

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - SANDER LUYTEN

De Turk­se schut­ter (34) die in 2014 op de Hen­ley­kaai zijn schoon­va­der Hüsnü C. (38) uit Lo­ke­ren heeft dood­ge­scho­ten, ris­keert de maxi­mum­straf van 30 jaar cel.

● “Een man die zijn schoon­va­der dood­schiet, dat moet een Turk­se af­re­ke­ning zijn.” Dat voor­oor­deel kreeg pro­cu­reur Ber­na­det­te Baey­ens van het Gent­se par­ket de af­ge­lo­pen maan­den ge­re­geld te ho­ren. Vrij­dag, tij­dens de be­han­de­ling van de zaak, kon ze niet ge­noeg be­na­druk­ken dat dit geen ‘ty­pisch Turks’ dos­sier is. “Als mijn jon­ge doch­ter niet naar huis zou ko­men en zou kie­zen voor een man die haar geen toe­komst kan bie­den, dan zou ik min­der rus­tig blij­ven dan de­ze Turk­se ou­ders.”

De aan­sle­pen­de ru­zie tus­sen schut­ter Ca­lik C. en zijn schoon­va­der over de jon­ge vrouw es­ca­leer­de op 24 ju­ni 2014 op de Gent­se Hen­ley­kaai. Op ca­me­ra­beel­den die vrij­dag tij­dens de zit­ting wer­den ge­toond, is te zien hoe C. ge­hurkt naast zijn wa­gen zit. Wan­neer zijn schoon­va­der met een vriend aan­komt, duurt het am­per twee se­con­den voor de man een ko­gel in het hoofd krijgt. “Dat er toen geen twee do­den vie­len, komt om­dat het wa­pen blok­keer­de”, zegt het Gent­se par­ket. Pro­cu­reur Baey­ens ziet geen ver­zach­ten­de om­stan­dig­he­den en vor­dert de maxi­mum­straf: 30 jaar ef­fec­tie­ve op­slui­ting. “De in­ten­tie om te do­den staat vast. Ca­lik C. heeft met ge­strek­te arm ge­mikt op het hoofd. Hij had er eer­der mee ge­dreigd dat de zaak in bloed zou ein­di­gen en foto’s van een wa­pen op­ge­stuurd. Er was dus een plan. Een mo­tief vind ik niet, maar dat hoeft ook niet. Een wa­pen ko­pen en schrij­ven wat je van plant bent, is vol­doen­de.”

“Spu­wen op zijn graf”

Waar de pro­cu­reur zich ook aan stoor­de, was het ge­drag van Ca­lik C. na­dat hij, door een ju­ri­discht­ech­nisch pro­bleem, in af­wach­ting van zijn pro­ces vrij was zon­der voor­waar­den. “Hij reis­de toen naar Tur­kije, brak in het ap­par­te­ment van de man die hij had ver­moord in en had er be­trek­kin­gen met diens doch­ter. Dat is spu­wen op die man zijn graf. Hij post­te ook foto’s van wa­pens op zijn Fa­ce­book­pa­gi­na en ver­klaar­de aan de psy­chi­a­ter dat het goed met hem gaat. Nul in­zicht heeft die man. Nul.”

De jon­ge vrouw om wie het al­le­maal draai­de, hoor­de al­les aan van­uit de zaal. Ze heeft nog steeds een re­la­tie met de man die haar va­der heeft ge­dood. Meer nog, ze heb­ben on­der­tus­sen sa­men een kind. Toen het lie­der­lij­ke le­ven van haar gro­te lief­de werd bloot­ge­legd, ver­liet de vrouw tij­de­lijk de zaal.

Over en­ke­le we­ken weet het kop­pel hoe lang ze door de recht­bank wor­den ge­schei­den. Fi­lip Van Hen­de, de ad­vo­caat van schut­ter Ca­lik C., deed er vrij­dag al­les aan om die tijd zo kort mo­ge­lijk te ma­ken. Vol­gens hem was het slacht­of­fer een schit­te­ren­de vent. Dat er een die­pe gracht ligt tus­sen de doch­ter en de rest van de fa­mi­lie, vindt de ad­vo­caat erg.

Maar de va­der was vol­gens Van Hen­de even­min een hei­li­ge. “Hij heeft mijn cli­ënt ver­schil­len­de ke­ren met de dood be­dreigd. Hij zou zijn doch­ter nog lie­ver uit­hu­we­lij­ken aan een Ma­rok­kaan of een Turk­se her­der. En dat wa­pen op de be­wus­te dag? Dat was ter ver­de­di­ging. Het do­de­lij­ke schot was een toe­vals­tref­fer.”

FOTO FREDERIEK VANDE VELDE

Ca­lik C. wacht­te zijn schoon­va­der op de Hen­ley­kaai in Gent op en leg­de hem met één schot om.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.