Van gra­tis bus tot reu­zen­pick­nick

Sint-ni­k­laas, Be­ve­ren, Krui­be­ke, Ham­me

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (gvh, mgb, jvdv) www.week­van­de­mo­bi­li­teit.be

Ver­schil­len­de ge­meen­ten ne­men met een bre­de waai­er aan ac­ti­vi­tei­ten deel aan de Au­to­vrije Zon­dag. In Sint­ni­k­laas rij­den de bus­sen zelfs gra­tis.

Fiet­sers en voet­gan­gers pal­men mor­gen, zon­dag van 12 tot 19u een groot deel van de Sint-ni­kla­se bin­nen­stad in. Dat is een maat­re­gel waar al­le Sint-ni­k­la­ze­na­ren van pro­fi­te­ren. “Ter ge­le­gen­heid van Au­to­vrije Zon­dag biedt het stads­be­stuur gra­tis bus­ver­voer aan, op heel het grond­ge­bied. Het is een ide­a­le ge­le­gen­heid om ken­nis te ma­ken met het aan­bod van De Lijn, voor men­sen die zel­den of nooit de bus ne­men”, zeg­gen sche­pe­nen Carl Hans­sens (N-VA) en Wout De Mees­ter (Groen). Met een paar­den­tram, een zeep­kis­ten­ra­ce, het Bel­gisch kam­pi­oen­schap bar­be­cue, een nos­tal­gi­sche mas­sa­gym, een hin­der­nis­sen­par­cours en tal van an­de­re ac­ti­vi­tei­ten valt er heel wat te be­le­ven, maar ook het in­for­ma­tie­ve luik springt in de aan­dacht. “De cir­cu­la­tie­maat­re­ge­len voor de stads­kern, die de ko­men­de maan­den en ja­ren ge­lei­de­lijk en in over­leg met de be­wo­ners wor­den uit­ge­voerd, zijn in beeld ge­bracht op een groot aan­raak­scherm in een fraai aan­ge­kle­de in­fo­s­tand van de stad. Ook an­de­re mo­bi­li­teits­pro­jec­ten wor­den daar toe­ge­licht.”

Fo­to­zoek­tocht en fiet­sen

Ook Be­ve­ren neemt deel aan de Au­to­vrije Zon­dag. Het cen­trum wordt zon­dag van 12 tot 18u vol­le­dig af­ge­slo­ten voor al het ge­mo­to­ri­seer­de ver­keer.

Blik­van­ger hier is, naast de mo­bi­li­teits­markt, de gro­te pick­nick op het kleed van ope­ra­zan­ge­res Ma­da­me, die de aan­we­zi­gen uit­voe­rig zal en­ter­tai­nen. Er is door­lo­pend een fo­to­zoek­tocht en er zijn heel wat buurt­ac­ti­vi­tei­ten in de dorps­kern. Om 13.30u be­gint een ver­keers­quiz in de tent op de Gro­te Markt.

In Groot-krui­be­ke zet­ten ver­schil­len­de ver­e­ni­gin­gen ko­men­de zon­dag ei­land­jes op aan de Krui­beek­se Poort, Kas­teel Wis­se­ker­ke en het Mer­ca­torei­land. De ei­land­jes, waar­op al­ler­lei ani­ma­tie ge­pland is, zijn met el­kaar ver­bon­den door een fiet­stra­ject van 12 ki­lo­me­ter.

Het ge­meen­te­be­stuur van Ham­me or­ga­ni­seert zon­dag een fiets­tocht door de ge­meen­te via en­ke­le lo­ca­ties waar je als fiet­ser nor­maal ge­spro­ken niet mag rij­den… Ver­trek om 10.30u aan de brand­weer­ka­zer­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.