Unie­ke over­koe­pe­len­de brand­weer­ka­zer­ne ge­o­pend

Ne­der­land­se en Vlaam­se korp­sen ver­e­nigd on­der gloed­nieuw dak

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - BERT FOUBERT

Het vrij­wil­li­ge brand­weer­korps van Kiel­drecht heeft vrij­dag haar in­trek ge­no­men in de nieu­we ka­zer­ne in de Kou­ter­straat. Ook de Ne­der­land­se post Nieuw­na­men ver­huis­de mee. “Een unie­ke grens­over­schrij­den­de sa­men­wer­king”, meent Marc Van de Vij­ver, voor­zit­ter van de Hulp­ver­le­nings­zo­ne Waas­land.

● Drie jaar ge­le­den smol­ten de korp­sen van Kiel­drecht en Nieuw­na­men sa­men in de ou­de ka­zer­ne in de Beu­ken­laan. Een ver­hui­zing die er­voor zorg­de dat het voor­ma­li­ge ge­meen­te­ma­ga­zijn veel te krap werd voor het gro­ter ge­wor­den aan­tal brand­weer­man­nen. Bo­ven­dien was de uit­rit van de ka­zer­ne moei­lijk te ne­men voor de brand­weer­wa­gens. De ge­meen­te Be­ve­ren be­slis­te daar­om om de vroe­ge­re Texam­lood­sen in de Beu­ken­laan te ko­pen en om te bou­wen tot vol­waar­di­ge ka­zer­ne. De nieu­we thuis van het Bel- gisch-ne­der­land­se korps werd vrij­dag of­fi­ci­eel ge­o­pend. “Met de­ze spik­splin­ter­nieu­we ka­zer­ne kun­nen we het in­te­gra­tie­tra­ject af­slui­ten”, zegt voor­zit­ter van de Hulp­ver­le­nings­zo­ne Waas­land Marc Van de Vij­ver. “We in­ves­teer­den 716.000 eu­ro in de­ze nieu­we in­fra­struc­tuur. Het feit dat een Vlaams korps sa­men on­der één dak zit met een Ne­der­lands korps is uniek voor ons land.”

ADRI ROBBRECHT Ne­der­land­se brand­weer­man

Ook zon­e­com­man­dant ko­lo­nel Marc Vande Velde is op­ge­to­gen met de nieu­we stek. “Ik vind het mooi dat we een vrij­wil­li­ge brand­weer­post mo­gen ope­nen”, zegt hij. “Het geeft mooi aan waar on­ze or­ga­ni­sa­tie voor staat: een ge­slaag­de sa­men­wer­king tus­sen vrij­wil­li­gers en be­roeps.”

Het korps van Kiel­drecht be­staat uit tien Vlaam­se en tien Ne­der­land­se brand­weer­man­nen. De vrij­wil­li­gers zijn op­ge­to­gen over hun on­der­lin­ge sa­men­wer­king en nieu­we ac­com­mo­da­tie. “Nieuw­na­men en Kiel­drecht zijn ei­gen­lijk één groot dorp waar toe­val­lig een lands­grens tus­sen loopt”, zegt de Ne­der­land­se pom­pier Adri Robbrecht. “In het be­gin was het wat wen­nen voor ons, maar on­der­tus­sen voe­len we ons hier he­le­maal thuis. We voe­len ons als één korps.” On­der­tus­sen lig­gen er ook in Waas­mun­ster en Krui­be­ke plan­nen op ta­fel voor nieu­we ka­zer­nes. Wie de nieu­we brand­weer­ka­zer­ne van Kiel­drecht wil ko­men be­kij­ken, is er mor­gen, zon­dag wel­kom tus­sen 14 en 18u voor een open dag.

‘‘In het be­gin was het wat wen­nen voor ons, maar on­der­tus­sen voe­len we ons hier he­le­maal thuis.’’

FOTO BFS

De sa­men­wer­king tus­sen het vrij­wil­li­ge brand­weer­korps van Kiel­drecht en de Ne­der­land­se brand­weer­post Nieuw-na­men ver­loopt op­val­lend goed. “We voe­len ons als één korps”, stelt pom­pier Adri Robbrecht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.