Re­cord voor open­lucht­zwem­bad

Be­zoe­ker­spiek in mei en ju­ni dank­zij mooi weer Ham­me

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (jvdv)

De sport­dienst heeft het sei­zoen in het open­lucht­zwem­bad af­ge­slo­ten met een re­cord van 35.000 be­zoe­kers.

● “Ge­mid­deld ont­ha­len we jaar­lijks on­ge­veer 30.000 bad­gas­ten tus­sen mei en sep­tem­ber”, weet sche­pen van Sport Luk De Mey (CD&V). “Dank­zij de war­me maan­den mei en ju­ni piek­ten we dit jaar naar 35.000 be­zoe­kers. Bo­ven­dien werd het bad niet ge­slo­ten bij min­der mooi weer. Ook de an­ders­va­li­den­lift droeg bij aan het suc­ces; die werd tot tien keer per dag ge­bruikt. On­ze zo­mer­zwem­club Jast­rem­ski tel­de ook een re­cord­cij­fer met 280 le­den. De le­den van zwem­club Tem­se hiel­den hun trai­nin­gen in Ham­me en ook de Leb­beek­se zwem­club was te gast. We blik­ken te­rug op een vei­lig sei­zoen, waar­bij geen en­ke­le red­ding no­dig was.” De sche­pen hoor­de ook be­zoe­kers die graag een vol­le­di­ge dag wil­len door­bren­gen rond het bad. “Daar­om bie­den we wel­licht vol­gend jaar snacks aan op het ter­ras”, kon­digt De Mey aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.