Sint-ni­k­laas “We wil­len twee­de par­tij wor­den”

32 CD&V ziet ex­tra mo­ge­lijk­he­den in ge­meen­te­po­li­tiek na op­bla­zen van pro­gres­sief kar­tel

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - GUY VAN VLIET

CD&V wil van­af 2019 weer mee­be­stu­ren in Sint-ni­k­laas. Johan Uytdenhouwen moet daar als lijst­trek­ker mee voor zor­gen bij de ge­meen­te­raads- ver­kie­zin­gen van vol­gend jaar. Par­ti­ci­pa­tie wordt voor hem een pri­o­ri­teit.

JOHAN UYTDENHOUWEN Lijst­trek­ker

‘‘De par­ti­ci­pa­tie van de bur­ger moet be­ter, dat be­we­zen de pro­jec­ten Hey­man­plein en sta­ti­ons­om­ge­ving.’’

● Het was even uit­kij­ken wie de Sint-ni­kla­se chris­ten­de­mo­cra­ten als lijst­trek­ker naar vo­ren kon­den schui­ven, aan­ge­zien Lie­ve Van Dae­le, de kop­vrouw bij de vo­ri­ge ver­kie­zin­gen, om pro­fes­si­o­ne­le re­de­nen niet lan­ger kan­di­daat kon zijn. De keu­ze viel op Johan Uytdenhouwen (48), die zich als tan­dem aan­dien­de met Jos De Mey­er (67) als lijst­du­wer. De er­va­ring van Jos De Mey­er zal van pas ko­men, want Johan Uytdenhouwen ze­telt niet in de ge­meen­te­raad. Bij de vo­ri­ge ver­kie­zin­gen raak­te hij niet ver­ko­zen en nu moet hij zijn par­tij, die in de op­po­si­tie kwam, weer naar de meer­der­heid pro­be­ren te lood­sen. “Ik ze­tel wel in de Ocm­wraad. Van­uit die func­tie volg ik ook al­le ver­ga­de­rin­gen van on­ze ge­meen­te­raads­frac­tie. Zo ben ik al op de hoog­te van het rei­len en zei­len in de ge­meen­te­raad”, nu­an­ceert de lijst­trek­ker zijn ge­brek aan er­va­ring.

Aan het pro­gram­ma wordt vol­op ge­sleu­teld, maar één werk­punt is er vol­gens Johan Uytdenhouwen al ze­ker: “De par­ti­ci­pa­tie van de bur­ger moet ver­be­te­ren, dat heb­ben de pro­ject rond Sta­ti­ons­om­ge­ving-noord en het Hey­man­plein aan­ge­toond.”

Aan am­bi­tie geen ge­brek bij Uytdenhouwen en De Mey­er, die ook al prijs­ge­ven hoe de lijst er­uit zal zien. “We wil­len de twee­de par­tij van de stad wor­den en op­nieuw deel uit­ma­ken van de meer­der­heid. De an­de­re na­men op de lijst zijn nog niet in­ge­vuld, maar een kwart moet in­ge­no­men wor­den door jon­ge kan­di­da­ten”, stelt het duo.

“We wil­len voor­al ook in­zet­ten op di­ver­si­teit. We moe­ten niet en­kel 111 na­ti­o­na­li­tei­ten weer­spie­ge­len, maar ook men­sen met een be­per­kin­gen en ho­le­bi’s”, op­pert Uytdenhouwen, die denkt dat de ko­men­de ver­kie­zin­gen nog he­le­maal open­lig­gen.

“N-VA heeft de wind in de zei­len en blijft wel­licht de groot­ste par­tij. Maar Groen blies het pro­gres­sie­ve kar­tel op en dat opent veel meer mo­ge­lijk­he­den voor ver­schil­len­de co­a­li­ties.”

Als lijst­trek­ker is Uytdenhouwen ook een po­ten­ti­eel toe­kom­stig bur­ge­mees­ter. “Daar ben ik he­le­maal niet mee be­zig, al zou ik on­ge­twij­feld de groot­ste bur­ge­mees­ter uit de ge­schie­de­nis van de stad zijn”, lacht hij, ver­wij­zend naar zijn leng­te van 1,94 me­ter. Johan Uytdenhouwen is ge­huwd en va­der van een tie­ner­doch­ter. Hij is ju­rist en pen­delt sinds twee we­ken naar het ka­bi­net van Vlaams mi­nis­ter van Om­ge­ving, Na­tuur en Land­bouw Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V) in Brus­sel. Daar is hij be­trok­ken bij dos­siers rond ruim­te­lij­ke or­de­ning. Eer­der werk­te hij als ju­rist mee aan de Oos­ter­weel­ver­bin­ding.

FOTO RR

Jos De Mey­er (links) en Johan Uytdenhouwen trek­ken als tan­dem naar de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.