Wijn­veld of­fi­ci­eel open

Nog vijf lo­ten te koop op be­drij­ven­ter­rein Ze­le

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (svov)

Het nieu­we be­drij­ven­ter­rein Wijn­veld werd vrij­dag of­fi­ci­eel ge­o­pend. De be­drij­ven die er zich zul­len ves­ti­gen, kwa­men een kijk­je ne­men.

● “Van de 25 lo­ten zijn er nog vijf te koop”, legt sche­pen van Mid­den­stand Sa­bi­ne Hooge­wys (Open Vld) uit. “Zes per­ce­len zijn ei­gen­dom van de ge­meen­te. Op een er­van komt het con­tai­ner­park.”

De si­te werd ont­wik­keld sa­men met Land­ex­plo. “Zij hiel­den zich be­zig met de an­de­re ne­gen­tien per­ce­len. En voor de vijf die wij kon­den ver­ko­pen wa­ren 32 be­drij­ven ge­ïn­te­res­seerd.” Op het Wijn­veld vin­den on­der meer een tand­tech­nisch la­bo, een ga­ra­ge van Land­ro­ver, een mo­de­a­gent­schap, een bouw­be­drijf, een ar­chi­tec­te­nen in­ge­ni­eurs­bu­reau en een be­drijf dat hoog­tech­no­lo­gi­sche glas­fo­lie maakt een plaats. “In 2008 werd het Pro­vin­ci­aal Ruim­te­lijk Uit­voe­rings­plan goed­ge­keurd”, zegt bur­ge­mees­ter Patrick Pop­pe (Open Vld). “De ef­fec­tie­ve ont­wik­ke­ling duur­de een tijd­je om­dat er pro­test was van buurt­be­wo­ners uit Hoek en Dur­men. En ook en­ke­le boe­ren wil­den hun grond niet ver­ko­pen. Na het vast­leg­gen van de groen­buf­fers kwam het al­le­maal in or­de.” Het Wijn­veld ligt naast de N47 op de grens met Lo­ke­ren. “De inen uit­rit komt aan de ver­keers­lich­ten het dicht­ste bij Lo­ke­ren, niet langs Dur­men. De we­ge­nis is klaar, en on­der­tus­sen zijn de eer­ste be­drij­ven aan het bou­wen. En dat is goed voor on­ze plaat­se­lij­ke eco­no­mie en ook voor de werk­ge­le­gen­heid.” De ge­meen­te hoopt dat de be­drij­ven die op het Wijn­veld ac­tief zijn op ter­mijn ook ex­tra werk­krach­ten zul­len aan­ne­men.

FOTO STEF VAN OVERSTRAETEN

On­der an­de­ren bur­ge­mees­ter Patrick Pop­pe open­de het nieu­we be­drij­ven­ter­rein Wijn­veld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.