Brand­weer fietst voor kin­de­ren met brand­won­den

Op­brengst Ron­de van Zo­ne Waas­land gaat in­te­graal naar vzw Pi­noc­chio

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - BERT FOUBERT Star­ten voor de ge­zinstocht kan zon­dag tus­sen 7.30 en 14u aan de ka­zer­ne. Ver­trek­ken voor de rit­ten van 60 en 105 ki­lo­me­ter kan tus­sen 7.30 en 11u

De brand­weer van Sint- Ni­k­laas or­ga­ni­seert mor­gen, zon­dag voor de der­de keer de fiets­tocht De Ron­de van Zo­ne Waas­land. De op­brengst gaat in­te­graal naar de ver­zor­ging van kin­de­ren met brand­won­den.

GUNTHER DE SMET

Or­ga­ni­sa­tor

‘‘Vo­rig jaar kon­den we een kind twee we­ken naar een kuur­oord stu­ren.’’

● Spor­tie­ve­lin­gen zijn mor­gen, zon­dag aan het juis­te adres in de brand­weer­ka­zer­ne in de Nij­ver­heids­straat. Daar kan wor­den in­ge­schre­ven voor een ge­zins­fiets­tocht van 15 ki­lo­me­ter, een par­cours van 60 ki­lo­me­ter en een rit van 105 ki­lo­me­ter, spe­ci­fiek be­doeld voor wie­ler­toe­ris­ten. Het is al de der­de keer dat de brand­weer uit­pakt met de­ze Ron­de van Zo­ne Waas­land.

Vo­rig jaar zet­ten 250 men­sen de voe­ten op de trap­pers. Dit jaar ho­pen de or­ga­ni­sa­to­ren nog ver­der te groei­en. De op­brengst van het eve­ne­ment gaat naar vzw Pi­noc­chio, een ver­e­ni­ging die zich in­zet voor kin­de­ren met brand­won­den.

Kip­pen­vel

“Vo­rig jaar za­mel­den we met on­ze Ron­de 2.500 eu­ro in”, ver­telt Gunther De Smet, een van de or­ga­ni­sa­to­ren. “Daar­mee kon­den we één kind­je naar een kuur­oord in Spa stu­ren. Het kind kon er twee we­ken lang ver­ge­ten dat het zwa­re brand­won­den had. We gin­gen ook ter plaat­se kij­ken hoe er ge­werkt wordt. Als je ziet hoe blij zo’n kind daar is, weet je dat je geld goed wordt be­steed. Dat wa­ren voor ons kip­pen­vel­mo­men­ten. De kin­de­ren den­ken daar niet meer aan de lit­te­kens die ze heb­ben. Ho­pe­lijk kun­nen we na de­ze der­de fiets­tocht twee kin­de­ren daar­heen stu­ren.” On­der­weg en in de ka­zer­ne wordt er ani­ma­tie ge­or­ga­ni­seerd. Er is ook een tom­bo­la, waar­bij on­der meer een ge­sig­neerd wie­ler­trui­tje van Greg Van Aver­maet kan wor­den ge­won­nen. De brand­weer smeedt in­tus­sen plan­nen om vol­gend jaar een moun­tain­bi­ke­par­cours aan het pro­gram­ma toe te voe­gen.

FOTO BERT FOUBERT

“Ons geld wordt goed be­steed”, zeg­gen de brand­weer­man­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.