Ro­ma­moord nog al­tijd een mys­te­rie

Sint-ni­k­laas, Nieuw­ker­ken-waas

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - Tips of ge­tui­ge­nis­sen over de fei­ten zijn nog al­tijd wel­kom via het gra­tis num­mer van de fe­de­ra­le po­li­tie 0800-30.300 of via op­spo­rin­gen@po­li­ce.bel­gi­um.eu

Moord en dood­slag, de po­li­tie van Sint-ni­k­laas kreeg er de af­ge­lo­pen vijf jaar min­stens vier keer mee te ma­ken. In één zaak kon(den) de da­der(s) tot op van­daag nog niet in de kraag ge­vat wor­den: de moord op een Ro­ma­k­op­pel in Nieuw­ker­ken-waas.

● Het op­spo­rings­be­richt van de fe­de­ra­le po­li­tie waar­op de foto’s van Nik­ki Ca­vé (22) en Zy­ra Weiss (25) te zien zijn, da­teert al van 2012. Het jon­ge Ro­ma­k­op­pel­tje werd op 11 april van dat jaar in koe­len bloe­de dood­ge­scho­ten in hun huur­huis in de Vra­se­ne­straat. Daar run­de Ca­vé sa­men met zijn va­der een han­del­tje in twee­de­hands­wa­gens. Een buur­vrouw her­in­ner­de zich ach­ter­af dat ze iets had ge­hoord dat op een schot leek, maar van de da­der(s) werd, on­danks groot­scha­li­ge zoek­ac­ties, geen spoor ge­von­den.

Af­re­ke­ning in drugs­mi­li­eu

De speur­ders volg­den in de loop van het on­der­zoek ver­schil­len­de pis­tes. Zo werd een tijd­je ge­dacht aan een ere­moord. Ca­vé en Weiss ston­den op het punt te gaan trou­wen, maar kwa­men elk uit een an­de­re Ro­ma­fa­mi­lie. Zy­ra Weiss was een telg van de fa­mi­lie Weiss, een be­ken­de naam in de Sin­ti-ge­meen­schap in Nue­nen in Ne­der­land. Nik­ki Ca­vé was via zijn moe­der ver­want aan de Bel­gi­sche Ma­noes­jen­fa­mi­lie La­fer­tin, die al sinds jaar en dag een vast ver­blijf heeft in een woon­wa­gen­kamp aan de rand van Aalst. Mo­ge­lijk gin­gen be­paal­de fa­mi­lie­le­den niet ak­koord met hun hu­we­lijk en werd daar­door de moord­aan­slag be­raamd. Een an­der spoor is dat van een af­re­ke­ning bin­nen het drugs­mi­li­eu.

Er werd een spe­ci­a­le een­heid op­ge­richt die zo­wel in Ne­der­land als in Bel­gië on­der­zoek ver­richt­te, maar dat leid­de niet tot een door­braak. Er wordt wel re­ke­ning mee ge­hou­den dat de da­der(s) het mo­ge­lijk al­leen op Nik­ki Ca­vé had(den) ge­munt en dat zijn aan­staan­de bruid op het ver­keer­de mo­ment op de ver­keer­de plaats was. Tij­dens het on­der­zoek bleek het Ro­ma­mi­li­eu een bij­zon­der ge­slo­ten ge­heel te zijn, waar­in de speur­ders tel­kens op­nieuw op zwij­gen stuit­ten.

Waar is gou­den ket­ting?

Er wordt van­daag ook nog steeds ge­zocht naar een gou­den ket­ting die Ca­vé droeg op het mo­ment van de moord. De wo­ning waar de exe­cu­ties ge­beur­den, stond lan­ge tijd leeg, maar is in­tus­sen op­nieuw be­woond.

FOTO BERT FOUBERT

Zy­ra Weiss en Nik­ki Ca­vé wer­den op 11 april 2012 dood­ge­scho­ten. Door wie is nog al­tijd een raad­sel voor de speur­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.