Half mil­joen Wk-tic­kets de deur uit tij­dens eer­ste ver­koop­dag

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - (b)

Veel Rus­sen lij­ken zin te heb­ben in het we­reld­kam­pi­oen­schap dat vol­gend jaar in hun land plaats­vindt. Op de eer­ste dag van de ver­koop wer­den 500.000 kaart­jes ver­kocht, de mees­te aan men­sen uit Rus­land. Voor de fi­na­le op 15 ju­li in Mos­kou gin­gen 50.000 toe­gangs­be­wij­zen de deur uit. De ope­nings­wed­strijd was goed voor 40.000 aan­vra­gen. Na Rus­land kwam de mees­te be­lang­stel­ling voor tic­kets van sup­por­ters uit Mexi­co, Ar­gen­ti­nië, Bra­zi­lië, Chi­na, de VS, Co­lom­bia, Duits­land en En­ge­land. De Wk­wed­strij­den zijn ver­deeld over twaalf sta­di­ons in elf ste­den, waar­on­der Mos­kou, Sint-pe­ters­burg, Sot­chi en Ka­zan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.