Lo­ke­ren - Ant­werp

4

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - GERT GYSEN

JU­PI­LER PRO LE­A­GUE - ZA­TER­DAG 20.00U

Voor ie­der­een in Bel­gië was Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka een no­be­le on­be­ken­de toen hij in ju­li bij Ant­werp te­ken­de. Dat wordt ook dui­de­lijk als je zijn naam op Goog­le in­voert. Zelfs van­daag krijgt de zoek­term ‘Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka’ slechts 39.200 re­sul­ta­ten. Om te ver­ge­lij­ken: bij ploeg­maats als Jel­le Van Damme (406.000), Si­nan Bo­lat (440.000) en zelfs Alexan­der Cor­ryn (252.000) is dat een veel­voud. Maar des­on­danks staat Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka al vijf jaar op de ra­dar van Ant­werp­coach Las­z­lo Bö­lö­ni. “Toen ik hier mijn eer­ste dag mee­train­de, ver­tel­de de coach me dat hij me vijf jaar ge­le­den met PSG een jeugd­tor­nooi in Qa­tar zag win­nen. Het feit dat ik hem toen ben op­ge­val­len, wil toch zeg­gen dat hij me goed vond (lacht). Het is een eer dat een coach met zo’n pal­ma­res iets in mij ziet. Ik leer enorm veel van hem.”

Dat hij bij Ant­werp nog geen en­ke­le mi­nuut mis­te, komt ook voor Ba­tu­bin­si­ka zelf als een ver­ras­sing. “Ik heb het ge­luk dat ik al al­les mocht mee­doen. En dat we goe­de re­sul­ta­ten be­ha­len. Maar het is aan mij om te blij­ven pres­te­ren. Het gaat goed, maar ik kan nog groei­en.”

Ba­tu­bin­si­ka is een ech­te Pa­ri­sien. Maar met zijn Con­go­le­se roots heeft hij nog de keu­ze tus­sen twee na­ti­o­na­le ploe­gen. “Ik speel­de ver­schil­len­de ke­ren voor de U16 van Frank­rijk en scoor­de vo­rig jaar voor Frank­rijk tij­dens het in­ter­na­ti­o­na­le tor­nooi van Tou­lon. Maar Con­go is in­der­daad ook een op­tie. Ik zal die keu­ze ma­ken op het mo­ment dat het no­dig is. Ik heb de vraag nog niet ge­kre­gen. Als ze komt, zal ik daar ze­ker over na­den­ken.”

‘De Groen­plaats, de Meir, De Key­ser­lei…’ Dy­lan Ba­tu­bin­si­ka kent het num­mer van ‘de Stran­gers’ niet, maar hij heeft in Ant­wer­pen wel zijn hart ver­lo­ren. “Het cen­trum van de stad is fan­tas­tisch. Het doet me wat aan Pa­rijs den­ken. Met die ge­meng­de be­vol­king, het his­to­ri­sche ka­rak­ter en al die mooie win­kels. Wat mijn fa­vo­rie­te plek­je is? De Meir. Ik ga graag shop­pen, dus daar kom ik re­gel­ma­tig. Weet je wat ik zo leuk vind aan Ant­wer­pen? Je wan­delt door het cen­trum en je ziet men­sen in al­le kleu­ren en hoort al­le ta­len. Ik voel me hier thuis, want ik kom graag on­der de men­sen.” Voor hij bij Ant­werp te­ken­de, ken­de hij de club nog niet, maar de stad wel. “Mijn va­der ver­tel­de me dat hij vroe­ger re­gel­ma­tig naar hier kwam om ju­we­len met dia­man­ten te ko­pen. Hij zegt dat het de moei­te is, dus ga ik ook eens kij­ken wat ik hier kan ko­pen (lacht).”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.