Re­né Wei­ler An­der­lecht

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

Wat is de aan­klacht?

Wei­ler mu­teert het DNA van An­der­lecht. Van een club die ooit be­kend stond voor zijn do­mi­nant en stijl­vol voet­bal tot een club die nu (heel vaak) voor re­ac­tie­voet­bal kiest. Door de groot­ste cri­ti­ci ook boe­ren­kool­voet­bal ge­noemd. Dat leid­de tot de slecht­ste start in 19 jaar – tien­de plaats en 8 op 18 – en dat ter­wijl paars-wit een su­per­ploeg heeft. Daar­om klinkt het ge­mor bij sup­por­ters steeds har­der. “Wij wil­len voet­bal zien”, roe­pen zij.

Al­leen slaagt Wei­ler er (voor­lo­pig) niet in om zijn top­spe­lers op hun kwa­li­tei­ten uit te spe­len. Zo juich­te hij de komst van Sven Kums toe, maar we­gens bot­sen­de voet­bal­vi­sies lukt het niet om de top­trans­fer als di­ri­gent in te pas­sen. Dat es­ca­leer­de met Kums eerst in de tri­bu­ne en daar­na als - god­be­tert - ver­de­di­ger. Ook Sels, Obrado­vic en Ony­e­k­uru voe­len zich mis­mees­terd om­dat ze al zon­der veel uit­leg aan de kant wer­den ge­scho­ven. Wei­lers ei­gen­zin­nig­heid leidt steeds va­ker tot on­be­grip in de spe­lers­groep. Al wordt dat nog niet pu­blie­ke­lijk ge­uit.

Zijn er ver­zach­ten­de om­stan­dig­he­den?

On­toe­re­ke­nings­vat­baar? Neen toch? Wei­ler weet heel goed wat hij doet en maakt het be­stuur diets dat mo­dern voet­bal nu een­maal van­uit de om­scha­ke­ling wordt ge­speeld.

Zijn on­ver­bid­de­lijk­heid hielp An­der­lecht vo­rig sei­zoen aan de ti­tel, want om­dat Wei­ler niet naar na­men keek om jon­gens aan te pak­ken of hen er­uit te gooi­en, lie­pen echt al­le spe­lers in de pas en deed ie­der­een zijn job tot het ui­ter­ste. Wei­lers aan­pak deed ook Dendon­c­ker en Ti­ele­mans ex­plo­de­ren.

Daar­om wordt de coach nu ook nog ge­volgd en ge­steund door het be­stuur. De di­rec­tie vindt ook dat top­pers zo­als Kums, Dendon­c­ker en Han­ni hun ni­veau eerst zelf moe­ten op­vij­ze­len.

Wan­neer valt het von­nis?

Na de una­nie­me steun­be­tui­ging van het be­stuur zou het vreemd zijn als Wei­ler na dit week­end al ver­oor­deeld wordt, zelfs als hij ver­liest op Kort­rijk. Ten­zij het spel echt abo­mi­na­bel is om­dat het slui­me­ren­de on­be­grip bin­nen de spe­lers­groep echt komt bo­ven­drij­ven. Met nog fraaie Cl-mat­chen in het voor­uit­zicht en de steun van het be­stuur aan Wei­ler zul­len de spe­lers niet in hun ei­gen voet schie­ten. Ge­zichts­ver­lies in de be­ker te­gen Wes­ter­lo zou wel moei­lij­ker ver­teer­baar zijn.

Is er be­roep mo­ge­lijk?

Ja, als Wei­ler zo veel mo­ge­lijk spe­lers eens op hun kwa­li­tei­ten en hun bes­te po­si­ties uit­speelt. Geef dus eens de ver­ant­woor­de­lijk­heid aan Kums als cen­tra­le mid­den­vel­der met een ploeg die vol voor de ze­ge gaat en zie wat hij er­van te­recht­brengt.

FRANK BAHNMULLER

Wei­ler: 8 op 18. FOTO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.