“Blij­ven ver­ras­sen, dat is de kunst”

Voor Joren Dom voelt het aan als­of hij al ja­ren op het Kiel voet­balt

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - HUGO FRET

De meest op­hef­ma­ken­de trans­fer van Beer­schot Wil­rijk de voor­bije zo­mer was on­ge­twij­feld die van Joren Dom. De flank­ver­de­di­ger kwam over van ri­vaal Ant­werp, maar werd door de Kiel­se sup­por­ters met­een in de ar­men ge­slo­ten.

Hoe be­leef­de je zelf die over­stap van Ant­werp naar Beer­schot Wil­rijk?

“Het is al­le­maal heel vlot ver­lo­pen. De Ant­werp­sup­por­ters ken­den mijn si­tu­a­tie. Ik moest ver­trek­ken op de Bo­suil. Ze zijn blij­ven waar­de­ren dat ik de voor­bije sei­zoe­nen al­les ge­ge­ven heb voor hun club en dat ik mee de pro­mo­tie naar 1A heb ge­re­a­li­seerd. Ik moest er bij Beer­schot Wil­rijk en­kel voor zor­gen dat ik bij mijn eer­ste op­tre­den niet door de mand viel. Ik was bij­zon­der aan­ge­naam ver­rast dat ik bij mijn eer­ste in­val­beurt in de oe­fen­match te­gen AA Gent ap­plaus kreeg. Dat be­zorg­de me een goed ge­voel, waar­uit ik veel ver­trou­wen put­te. Ik kwam bo­ven­dien te­recht in een schit­te­ren­de spe­lers­groep en we be­haal­den ook al goe­de re­sul­ta­ten. Ik heb dan ook geen en­ke­le re­den tot kla­gen. Ik voel me he­le­maal thuis op het Kiel.”

Na vijf wed­strij­den staan jul­lie aan de lei­ding. Is dat een re­den om te be­gin­nen dro­men?

“Na am­per vijf wed­strij­den moe­ten we voor­al re­a­lis­tisch blij­ven. We ken­den een fan­tas­ti­sche start, waar­mee we vriend en vij­and heb­ben ver­rast. Ie­der­een pres­teert sterk en heeft ver­trou­wen. Ook al be­schikt Cer­cle Brug­ge over spe­lers met een mooi­er pal­ma­res dan wij, voet­bal­lend la­gen we niet on­der. We won­nen in Brug­ge, maar had­den er net zo goed kun­nen ver­lie­zen. Al­les is nog nieuw. On­ze te­gen­stan­ders gaan straks an­ders te­gen ons spe­len. Na vier on­der­lin­ge du­els be­gin je el­kaar door en door te ken­nen. De kunst is de te­gen­stan­der te blij­ven ver­ras­sen. In 1B is het niet al­tijd de bes­te ploeg die aan het ein­de van de rit pro­mo­veert, kijk maar naar vo­rig sei­zoen. Ie­der­een kent wel eens een min­de­re pe­ri­o­de, maar het komt er­op­aan het best en het langst te pie­ken.”

Zijn de ploe­gen ster­ker ge­wor­den dan vo­rig sei­zoen?

“Dat durf ik niet te stel­len. Ik heb wel de in­druk dat de top­ploe­gen ster­ker zijn ge­wor­den. Vo­rig sei­zoen wa­ren al­le ploe­gen meer aan el­kaar ge­waagd.”

Van­daag ont­van­gen jul­lie Wes­ter­lo, dat zijn start heeft ge­mist. Na winst te­gen top­pers als Roe­se­la­re en Cer­cle Brug­ge lijkt dat een haal­ba­re kaart.

“Daar schuilt nu net het ge­vaar. De de­com­pres­sie na twee op pa­pier moei­lij­ke op­drach­ten. We moe­ten met de­zelf­de fo­cus als de voor­bije we­ken aan de af­trap ver­schij­nen. En we moe­ten voor­al trach­ten ons ei­gen spel te blij­ven spe­len, ne­gen­tig mi­nu­ten lang. Met jon­gens als Jens Naes­sens en Ben­ji De Ceu­laer be­schikt Wes­ter­lo voor­aan over heel wat kwa­li­teit en er­va­ring. Het zou jam­mer zijn moch­ten we na een knap­pe zes op zes bui­tens­huis nu op ei­gen veld pun­ten­ver­lies lij­den. On­ze tech­ni­sche staf zet ons wel op scherp.”

FOTO GMAX AGENCY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.