Les 1

Gof­fin (nog?) niet op bes­te ni­veau

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

Even een ten­nis­wed­strijd bij­wo­nen in Hei­zel­pa­leis 12, dacht ko­ning Fi­lip. Bij wij­ze van spre­ken in zijn ach­ter­tuin. Lang zou dat toch niet du­ren, Da­vid Gof­fin, num­mer 12 van de we­reld, te­gen Jo­hn Mill­man. Num­mer 185 van de we­reld, nooit iets klaar­ge­maakt op gra­vel, zijn eer­ste Da­vis­cup­deel­na­me, met de op­dracht Gof­fin zo veel mo­ge­lijk aan de wag­gel te hou­den en uit te put­ten voor de rest van de ont­moe­ting. Wel, dat deed die Mill­man won­der­wel, ver ach­ter de ba­se­li­ne, zo veel mo­ge­lijk sla­gen op­van­gen en ver­de­di­gen. Pas drie en een half uur la­ter kon de ko­ning be­schik­ken. En be­lang­rij­ker: kon Gof­fin win­nen, in vier sets. Gof­fin viel neer op zijn knie­ën, als had hij een grand­slam­tor­nooi ge­won­nen. Want óf het deugd deed. “Dit was on­be­schrijf­lijk. Ik wist dat het een fy­sie­ke veld­slag zou zijn, ik ben fier dat ik kon aan­ha­ken en af­ma­ken. De ma­nier waar­op was even niet be­lang­rijk. Ster­ker nog, als je mij in het be­gin van de week had ge­zegd dat ik op het veld zou staan, had ik het niet ge­loofd.”

Dan heeft Gof­fin het over zijn knie­bles­su­re die hem par­ten speel­de tij­dens de US Open. Ook gis­te­ren speel­de hij niet pijn­vrij. “Ik wist dat ik ook nu nog pijn zou heb­ben maar daar moet ik mee le­ren om­gaan.”

Na de en­kel­bles­su­re die hij op­liep in Ro­land Gar­ros en hem het gras­sei­zoen kost­te, heeft Gof­fin zijn vroe­ge­re ni­veau nog niet te­rug­ge­von­den. Gis­te­ren deed het soms pijn aan de ogen, de un­for­ced

er­rors die hij uit zijn rac­ket schud­de. De ham­vraag: hoe ge­schon­den komt Gof­fin uit dit lan­ge du­el?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.