VII

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

“Je moet in de eer­ste plaats goe­de at­le­ten heb­ben. Een sprin­ter kan dat goed, om­dat hij aan ho­ge piek­ver­mo­gens kan rij­den en snel kan re­cu­pe­re­ren. Die re­cu­pe­ra­tie hangt af van je tech­niek, hoe re­laxed je in de wie­len zit, of je je­zelf kan spa­ren in de boch­ten... Al zijn tijd­rij­ders te­gen­woor­dig tech­nisch ook top. De ren­ners kie­zen ook zelf met wel­ke ver­snel­lin­gen ze rij­den. Dat wordt be­paald door het aan­tal om­wen­te­lin­gen per mi­nuut. Mee­stal ligt de li­miet op mi­ni­maal 85. Ze rij­den so­wie­so met een vol ach­ter­wiel. De keu­ze voor het voor­wiel is in­di­vi­du­eel, en ook af­han­ke­lijk van het weer: ho­ge vel­gen of een tus­sen­maat. Bij re­gen­weer is de ban­den­druk min­der, maar an­ders bij­na maxi­maal, 8 ki­lo­gram.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.