Een on­rust­wek­kend cij­fer

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STANDPUNT - Kris Van­mar­se­nil­le Hoofd­re­dac­teur brie­ven@gva.be

Liefst 13% van al­le leer­lin­gen in de pro­vin­cie Ant­wer­pen die na het school­jaar 2014-2015 de school ver­lie­ten, had­den geen di­plo­ma. Om dat cij­fer aan­schou­we­lijk te ma­ken: in een klas van der­tig leer­lin­gen zijn er vier die hun ge­tuig­schrift mid­del­baar niet krij­gen en die dus bij­zon­der wei­nig kans zul­len ma­ken op de ar­beids­markt. Het is om di­ver­se re­de­nen een bij­zon­der on­rust­wek­kend cij­fer. En het is een pro­bleem dat met de hoog­ste pri­o­ri­teit moet wor­den aan­ge­pakt.

Uit een on­der­zoek van de pro­vin­cie Ant­wer­pen blijkt dat de school­uit­val niet is te­rug te bren­gen tot een be­paal­de stu­die­rich­ting. Het is ook niet uit­slui­tend een pro­bleem van jon­ge­ren van bui­ten­land­se ori­gi­ne en het be­perkt zich even­min tot de ste­den. Over­al in de pro­vin­cie gooi­en jon­ge­ren om de meest uit­een­lo­pen­de re­de­nen de hand­doek in de ring.

Dat is in de eerste plaats heel erg voor hen­zelf. Die jon­ge­ren ma­ken min­der kans op werk en meer kans op ge­zond­heids­pro­ble­men als ze ou­der wor­den. Ze lo­pen bo­ven­dien een gro­ter ri­si­co om in fi­nan­ci­ë­le moei­lijk­he­den te ge­ra­ken en zelfs om met het ge­recht in aan­ra­king te ko­men. Ze be­gin­nen aan hun vol­was­sen le­ven met een ach­ter­stand die ze nog heel moei­lijk kun­nen in­ha­len.

De ge­vol­gen van de gro­te school­uit­val zijn ook ne­fast voor de re­gio. De pro­vin­cie Ant­wer­pen kampt nu al met een gro­te mis­match op de ar­beids­markt. De be­drij­ven sme­ken om ge­schoold per­so­neel ter­wijl de cij­fers van de jeugd­werk­loos­heid de pan uit swin­gen. Als het on­der­wijs jon­ge­ren zon­der di­plo­ma blijft af­le­ve­ren, wordt het on­e­ven­wicht al­leen maar gro­ter. De maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche kos­ten wor­den in het gun­stig­ste ge­val nu al ge­schat op 264 mil­joen eu­ro.

De pro­vin­cie Ant­wer­pen komt nu met een ac­tie­plan. Dat fo­cust voor­al op de scho­len en de lo­ka­le be­stu­ren en is ge­ïn­spi­reerd door een Ne­der­land­se aan­pak waar­mee mooie re­sul­ta­ten wer­den be­reikt. De pro­vin­cie ge­bruikt daar­voor de mid­de­len die de Vlaam­se re­ge­ring heeft vrij­ge­maakt in het ka­der van de con­cept­no­ta Sa­men te­gen school­uit­val. In 2015 pak­ten de Vlaam­se mi­nis­ters van On­der­wijs, Wel­zijn en Werk uit met een ge­za­men­lijk plan. Dat be­vat een reeks waar­de­vol­le ini­ti­a­tie­ven, maar het plan kwam rij­ke­lijk laat, en om echt re­sul­taat te boe­ken, kan er maar best wat meer kracht wor­den ge­zet op het be­leid.

In de eerste plaats voor de jon­ge­ren zelf. We ont­ne­men een gro­te groep men­sen de kans op een ge­luk­kig en even­wich­tig le­ven.

In de twee­de plaats voor de­ze he­le sa­men­le­ving. Als het mot­to van de hui­di­ge re­ge­rin­gen ‘jobs, jobs, jobs’ is, waar­om zet­ten ze dan niet meer in op de­ze pro­ble­ma­tiek? Wat voor zin heeft het om in het wil­de weg ba­nen te cre­ë­ren en in­tus­sen men­sen zon­der op­lei­ding de ar­beids­markt op te stu­ren die de­ze ba­nen niet kun­nen in­vul­len?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.