Verf? Lijm? Neen, ge­lekt goed­je is kalk­hou­dend pro­duct om pa­pier wit te kleu­ren

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STANDPUNT - (sa­re)

● Lan­ge tijd heerste gis­te­ren­mid­dag on­dui­de­lijk­heid over wat het wit­te goed­je nu juist was. De eerste be­rich­ten had­den het over verf. La­ter werd dat lijm. Het eni­ge juis­te ant­woord is vol­gens de Brand­weer Zo­ne Ant­wer­pen cal­ci­um­car­bo­naat, een kalk­hou­dend pro­duct dat on­der meer in pa­pier­pro­duc­tie ge­bruikt wordt. Het zorgt er on­der meer voor dat pa­pier zijn wit­te kleur krijgt. “Het is geen scha­de­lijk pro­duct”, be­na­drukt brand­weer­ka­pi­tein Jan Van Roey, ver­ant­woor­de­lijk voor de op­ruim­wer­ken. “Maar om­dat het kle­ve­rig is, is het bij­zon­der moei­lijk op te kui­sen.”

De brand­weer en de Ci­vie­le Be­scher­ming spo­ten de smur­rie eerst naar de kant van de weg. Daar wer­den er ab­sor­be­ren­de kor­rels over uit­ge­strooid, waar­na het ge­heel weg­ge­veegd werd. Op plek­ken waar het pro­duct al enigs­zins uit­ge­dund was (ver­der van het on­ge­val waar het door voor­bij­rij­den­de au­to’s was uit­ge­smeerd) werd met stoom­ma­chi­nes schoon­ge­maakt. “We con­tro­le­ren tij­dens de op­ruim­wer­ken ook voort­du­rend of het goed­je ver­dund ge­noeg is voor het in de ri­o­le­ring zou

stro­men”, zegt brand­weer­woord­voer­der Kri­s­tof Geens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.