“Ik laat het hier niet bij”

Ar­bei­der ont­sla­gen om­dat hij wei­gert te wer­ken in met as­best ver­vuil­de loods

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STANDPUNT - SEPPE SLAETS

Pe­ter Spruyt, ar­bei­der bij de stad Mort­sel, is op staan­de voet ont­sla­gen. Spruyt, die ook vak­bonds­af­ge­vaar­dig­de is, werd aan de deur ge­zet om­dat hij wei­ger­de te wer­ken in een met as­best ver­vuil­de loods in Fort 4 in Mort­sel.

De­ze week is in loods 41 van Fort 4 in Mort­sel een ge­spe­ci­a­li­seer­de fir­ma neer­ge­stre­ken om er dak­pla­ten te ver­wij­de­ren. Na een staal­na­me dit voor­jaar bleek dat er in lood­sen 41 en 40 as­best aan­we­zig was. Loods 40, on­der meer de thuis­ha­ven van car­na­vals­ver­e­ni­ging Kar­na­mor en de boog­schut­ters, had op dat mo­ment zelfs al een nieu­we dak­be­dek­king ge­kre­gen. Na de sa­ne­ring bleek uit lucht­me­tin­gen dat de wet­te­lij­ke grens­waar­den voor as­best niet wer­den over­schre­den. Hier­op heeft de stad de loods op­nieuw vrij­ge­ven.

Ook in au­gus­tus wer­den er, op aan­ge­ven van stads­ar­bei­ders on­der wie Pe­ter Spruyt, rei­ni­gin­gen be­vo­len. Na ex­tra me­tin­gen bleek uit al­le ad­vie­zen dat het vei­lig was de loods te be­tre­den. Toen Spruyt eind sep­tem­ber weer brok­stuk­ken ont­dek­te on­der de dakspan­ten, wei­ger­de de ar­bei­der er nog aan het werk te gaan. Spruyt kreeg, on­danks over­leg, na ze­ven jaar dienst prompt zijn ont­slag.

On­te­recht

“Ik laat het hier niet bij”, zegt Spruyt. “Sa­men met de vak­bond be­kij­ken we nu wel­ke ju­ri­di­sche stap­pen we kun­nen ne­men. Hoe dan ook, ik vecht mijn ont­slag aan. Mijn col­le­ga’s re­a­ge­ren even ver­bol­gen en steu­nen me. Maar uit schrik voor re­pre­sail­les dur­ven ze dat niet open­lijk te doen.”

PE­TER SPRUYT

Spruyt stelt dat het as­best­pro­bleem in Fort 4 veel ver­der reikt dan zijn per­soon­lij­ke si­tu­a­tie. “Het op­rui­men van al die as­best is niet cor­rect ge­beurd. Na drie rei­ni­gin­gen vin­den we nog al­tijd brok­ken as­best. Wat zegt dat over de toe­komst van al­le col­le­ga’s die daar nog el­ke dag wer­ken? Of van de ver­e­ni­gin­gen in het Fort, de om­wo­nen­den en al­le spor­ters en wan­de­laars?”

De Mort­sel­se af­de­ling van PVDA steunt de ont­sla­gen ar­bei­der. “Het is een slech­te zaak voor de volks­ge­zond­heid en voor de de­mo­cra­tie als klok­ken­lui­ders zon­der meer aan de kant wor­den ge­zet”, zegt Ward Coe­ne­grachts (PVDA). “Het ont­slag is on­te­recht. Wij vra­gen de stad hier op te­rug te ko­men. Ook wil­len wij vol­le­di­ge trans­pa­ran­tie over de fa­len­de sa­ne­ring van het as­best.”

Per­so­neels­sche­pen Goe­le Cus­ters (N-VA) meent dat de stad cor­rect heeft ge­han­deld. “Wij zijn zéér voor­zich­tig ge­weest, heb­ben geen ri­si­co’s ge­no­men en heb­ben de ve­le nood­za­ke­lij­ke pro­ce­du­res ge­volgd. De me­tin­gen ga­ven na el­ke sa­ne­ring aan dat de zeer stren­ge grens­waar­den voor as­best­ve­zels nooit zijn over­schre­den. De lood­sen wa­ren en zijn per­fect vei­lig. Toch bleef die man wei­ge­ren zijn job te doen. Ook al toon­den we be­grip voor zijn be­zorgd­heid, over­leg heeft niets uit­ge­haald. Er rest­te ons dus niets an­ders dan hem om drin­gen­de re­de­nen te ont­slaan”, be­sluit Goe­le Cus­ters.

“Na drie rei­ni­gin­gen von­den we nog al­tijd brok­ken as­best.”

FOTO DIRK VAN DE VEL­DE

Pe­ter Spruyt is door het stads­be­stuur van Mort­sel ont­sla­gen om­dat hij wei­ger­de te wer­ken in een loods waar as­best is aan­ge­trof­fen. De ar­bei­der legt zich hier­bij niet neer en be­reidt ju­ri­di­sche stap­pen voor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.