On­der­han­de­lings­teams: ak­koord over voor­stel

Con­gres­sen van sp.a en Groen ne­men zon­dag de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing over kar­tel

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STANDPUNT - SACHA VAN WIELE

DDe par­tij­en or­ga­ni­se­ren van­daag een pers­con­fe­ren­tie om toe­lich­ting te ge­ven bij de Bond­ge­noot­schaps­lijst. Een aan­tal kracht­lij­nen lek­te eer­der al uit.

Groen-kop­man Wou­ter Van Be­sien zal de­ze lijst trek­ken. Op de twee­de plaats komt de Me­chel­se po­li­tie­com­mis­sa­ris Jin­nih Beels. Zij is een on­af­han­ke­lij­ke kan­di­daat. Haar kan­di­da­tuur moet on­der­stre­pen dat de­ze lijst de po­li­tie­ke par­tij­en wil over­stij­gen en dus meer is dan een puur kar­tel. De top drie wordt af­ge­slo­ten met Ant­werps sp.a-voor­zit­ter Tom Meeuws. Ook de vier­de plek op de lijst gaat naar ie­mand van sp.a. Wie dat zal wor­den is nog niet ge­we­ten. De top tien be­staat uit vier sp.a’ers, vier groe­nen en twee on­af­han­ke­lij­ken. De lijst­du­wer is waar­schijn­lijk ge­meen­te­raads­lid en Vlaams Par­le­ments­lid Yas­mi­ne Kher­ba­che.

Dit voor­stel wordt zon­dag aan de le­den van Groen en sp.a voor­ge­legd. Groen ver­za­melt in Syn­tra aan het sta­ti­on van Ber­chem. De so­ci­a­lis­ten ko­men bij­een in het athe­ne­um van Deur­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.