Ver­oor­deel­den spe­len ver­blijfs­ver­gun­ning uit an­der EU-land kwijt

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STANDPUNT - (hca)

Op de EU-bij­een­komst houdt Fran­c­ken van­daag ook een plei­dooi om ver­oor­deel­de cri­mi­ne­len hun ver­blijfs­ver­gun­ning uit een an­de­re EU-lid­staat af te ne­men. Van­daag is voor­al de sa­men­wer­king met Span­je suc­ces­vol. Een niet-Eu­ro­pe­aan die hier ver­oor­deeld wordt, maar in het be­zit is van een Spaan­se ver­blijfs­ver­gun­ning, kan – mits toe­stem­ming van Span­je – hier al zijn ver­blijfs­ver­gun­ning wor­den af­ge­pakt. Daar­door wordt het voor Span­je veel ge­mak­ke­lij­ker om die met­een te­rug te stu­ren naar zijn thuis­land, zon­der dat er in Span­je nog een ex­tra pro­ce­du­re moet wor­den ge­volgd. Van de 162 in ons land ver­oor­deel­de der­de­lan­ders met een Spaan­se ver­blijfs­ver­gun­ning, ver­lo­ren er het af­ge­lo­pen an­der­half jaar 85 die ver­blijfs­ver­gun­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.