19-ja­ri­ge Tif­fa­ny ge­tuigt: “Heel veel spijt dat ik niet te­rug­ge­voch­ten heb”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STANDPUNT - FOTO OLIVIER MATTHYS (aro)

Tif­fa­ny Van Eeck­houdt (19) is niet ver­baasd over de re­sul­ta­ten van de en­quê­te van Plan In­ter­na­ti­o­nal. “Ik ben al vaak ge­noeg met dis­cri­mi­na­tie ge­con­fron­teerd”, ver­telt ze. “Tij­dens fa­mi­lie­fees­ten zijn het bij­voor­beeld tel­kens op­nieuw mijn nich­ten en ik die moe­ten op­die­nen, af­was­sen en voor de klei­ne kin­de­ren zor­gen, ter­wijl mijn ne­ven ge­woon rus­tig kun­nen eten. Ook wat uit­gaan be­treft, krij­gen de jon­gens veel meer vrij­heid dan de meis­jes. Als ik na 20U nog iets wil gaan drin­ken met vrien­din­nen krijg ik te ho­ren dat het voor meis­jes op zo’n uur veel te ge­vaar­lijk is om nog al­leen bui­ten te ko­men, ter­wijl mijn broer zelfs niet eens moet ver­tel­len waar hij naar­toe gaat.” Van­daag durft Van Eeck­houdt op te mer­ken “dat de jon­gens ook wel­eens mo­gen hel­pen”. Maar toen ze jon­ger was, durf­de ze haar mond niet open te doen als ze met dis­cri­mi­na­tie te ma­ken kreeg. “Op mijn vijf­tien­de heb ik aan mijn leer­kracht li­cha­me­lij­ke op­voe­ding eens ver­teld dat ik van een at­le­tiek­car­ri­è­re droom­de. Hij zei me bot­weg dat zoi­ets me nooit zou luk­ken, om­dat vrou­wen in die we­reld al­leen iets kun­nen be­rei­ken als ze wer­ke­lijk steen­goed zijn. Ik was zo on­der de in­druk dat ik mijn droom met­een heb op­ge­bor­gen. Van­daag heb ik ver­schrik­ke­lijk veel spijt dat ik niet te­rug­ge­voch­ten heb.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.