An­ne Fa­ber (25) dood te­rug­ge­von­den in bos

Ze­den­de­lin­quent (27) leidt speur­ders naar li­chaam

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BUITENLAND - KOEN SNOEKX

Na een zoek­ac­tie van bij­na twee we­ken is gis­te­ren, in een bos in Zee­wol­de, het li­chaam van de Ne­der­land­se An­ne Fa­ber (25) te­rug­ge­von­den. De Utrecht­se ver­dween op 29 sep­tem­ber na een fiets­tocht. Het was hoofd­ver­dach­te Mi­chael P., een ze­den­de­lin­quent, die de speur­ders naar de plek leid­de.

De zaak-Fa­ber hield Ne­der­land twee we­ken lang in de ban. Al met­een na haar ver­dwij­ning, op 29 sep­tem­ber, was dui­de­lijk dat er iets niet klop­te. De 25-ja­ri­ge Utrecht­se was die avond ver­trok­ken voor een fiets­tocht, stuur­de nog een sel­fie van zich­zelf in de re­gen naar haar vriend, maar leek dan plots van de aard­bol ver­dwe­nen. De fa­mi­lie van Fa­ber scha­kel­de met­een de po­li­tie in, die een gro­te zoek­ac­tie start­te. Vier da­gen na haar ver­dwij­ning vin­den de speur­ders de jas van An­ne, nog eens twee da­gen la­ter wordt haar

fiets uit een vij­ver ge­vist.

De fa­mi­lie van An­ne Fa­ber, die ook zelf een zoek­ac­tie op po­ten zet, doet die­zelf­de dag in de Ne­der­land­se pers een hart­ver­scheu­ren­de op­roep om meer pro­fes­si­o­nals op de zaak te zet­ten.

Ver­krach­ting

Af­ge­lo­pen maan­dag kwam er een eerste door­braak in de zaak. De 27-ja­ri­ge Mi­chael P., een ze­den­de­lin­quent, wordt aan­ge­hou­den voor be­trok­ken­heid bij de ver­mis­sing van An­ne Fa­ber. De man zit in Utrecht een ge­van­ge­nis­straf van elf jaar uit voor de ge­weld­da­di­ge ver­krach­ting van twee meis­jes van 16 en 17 jaar in 2010, maar hij ver­blijft in de fo­ren­sisch psy­chi­a­tri­sche af­de­ling van een kli­niek in het Utrecht­se Den Dol­der om zich voor te be­rei­den op een te­rug­keer in de maat­schap­pij. De po­li­tie start een speur­ac­tie in het ge­bied rond de kli­niek, maar zon­der re­sul­taat.

Woens­dag werd het zoek­ge­bied van de speur­ders uit­ge­breid naar

Zee­wol­de in Fle­vo­land, een na­bu­ri­ge pro­vin­cie van Utrecht. Mi­chael P. woon­de ooit nog in Zee­wol­de en zijn fa­mi­lie heeft er een fa­mi­lie­huis­je.

Ver­jaar­dag

Gis­te­ren kwam het dan tot een tries­te ont­kno­ping. Het li­chaam van de 25-ja­ri­ge vrouw werd te­rug­ge­von­den in een bos in Fle­vo­land. Mi­chael P. zou de speur­ders zelf ge­leid heb­ben naar de plek waar het li­chaam van An­ne Fa­ber lag. De fa­mi­lie van de jon­ge vrouw re­a­geer­de gis­te­ren op een pers­con­fe­ren­tie zwaar aan­ge­sla­gen. “Het zwart­ste sce­na­rio is uit­ge­ko­men”, zei Hans Fa­ber, de oom van An­ne.

Vol­gens de Ne­der­land­se krant De

Te­le­graaf had Mi­chael P. op 29 sep­tem­ber, de dag van de ver­dwij­ning, een dag­je vrij­af ge­kre­gen in de kli­niek waar hij ver­bleef om­dat zijn moe­der die dag ja­rig was. Hoe An­ne Fa­ber pre­cies over­leed, wordt nu ver­der on­der­zocht.

FOTO BELGA

Het li­chaam van An­ne Fa­ber (klei­ne foto) werd gis­te­ren ge­von­den in Zee­wol­de, in Fle­vo­land, de pro­vin­cie naast Utrecht waar de vrouw ver­dween.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.