Voor­ma­lig brand­weer­man met pen­si­oen in gloed­nieu­we B&B

Gas­ten voor haar, zol­der met mi­ni­a­tuur­trein­tjes voor hem

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - Het he­ren­huis werd vol­le­dig ge­re­no­veerd met en­ke­le mo­der­ne toet­sen.

In de Au­gust Wau­ters­straat open­de De Gil­le­mi­nus de deu­ren, een B&B waar­van zo­wel de naam als het ge­bouw ver­wij­zen naar een rijk ver­le­den. Voor­ma­lig brand­weer­of­fi­cier Jo­zef Thy­se­baert en zijn net ge­pen­si­o­neer­de echt­ge­no­te Mar­leen De Maey­er maak­ten er hun droom waar.

Een ei­gen B&B is een pen­si­oen­droom die ve­len koes­te­ren, maar Mar­leen De Maey­er zorg­de er­voor dat die droom wer­ke­lijk­heid werd. “Ik heb ja­ren­lang op een bank ge­werkt, ter­wijl Jo­zef 37 jaar vrij­wil­li­ger is ge­weest bij de brand­weer van Bornem. Ik zocht een nieu­we pen­si­oen­hob­by en het idee van een ei­gen B&B speel­de al lan­ger. Bij het zoe­ken naar pan­den viel ons oog op dit he­ren­huis in de Au­gust Wau­ters­straat”, ver­telt ze. “Ik heb Jo­zef kun­nen over­tui­gen dank­zij de zol­der van hon­derd vier­kan­te me­ter. Als ik een B&B mocht be­gin­nen, mocht hij de zol­der in­pal­men met zijn mi­ni­a­tuur­trein­tjes en strip­col­lec­tie.”

Het he­ren­huis werd in 1890 ge­bouwd door Gusta­ve Ver­brug­gen, die Con­struc­tie­werk­hui­zen Ver­brug­gen

op­richt­te en ma­chi­nes ont­wik­kel­de om var­kens- en paar­den­haar te ver­wer­ken. Het oor­spron­ke­lij­ke ate­lier be­vond zich ach­ter de wo­ning, maar na ver­loop van tijd ver­huis­de de werk­plaats naar de TTS-si­te. On­der­tus­sen is het be­drijf in Ame­ri­kaan­se han­den en ver­huisd naar Duits­land. “Tot vo­rig jaar was het huis nog steeds in han­den van de erf­ge­na­men van Gusta­ve, naar wiens zoon Gil­le­mi­nus we de B&B heb­ben ver­noemd”, ver­telt Mar­leen. “Wij zijn de eerste ‘vreem­den’ die in het huis wo­nen.”

Schel­de als troef

Een jaar lang werd het pand in zijn voor­ma­li­ge glo­rie ge­res­tau­reerd. Bij het bin­nen­ko­men is de eerste blik­van­ger de mar­me­ren in­kom­hal, com­pleet met af­wer­kin­gen uit blad­goud. “Het ont­werp is van Trip­hon De Smet, naar wie ook een straat in Tem­se ver­noemd is”, weet Mar­leen. “Ver­der heb­ben we voor­al het in­te­ri­eur ver­nieuwd met en­ke­le mo­der­ne toet­sen. Het gas­ten­ver­blijf be­staat uit een slaap- en bad­ka­mer met daar­tus­sen een werk­ruim­te, goed voor in to­taal der­tig vier­kan­te me­ter. Be­hal­ve het huis is de Schel­de on­ze groot­ste troef. Ook de dorp­jes langs­heen de Schel­de zijn prach­tig om te be­zoe­ken, voor­al voor fiet­sers.”

FOTO'S MATTIAS GOOS­SENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.