Fiet­sers­bond vraagt ex­tra waak­zaam­heid aan ro­ton­de N41

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (mgb)

Door de werk­zaam­he­den aan de tun­nel moet al het ver­keer van de N41 over de ro­ton­de aan de Dui­ven­hoek.

N41. “Vroe­ger was er slechts langs één kant een fiets­pad van een me­ter breed, dat we de ‘zelf­moord­strook’ noem­den. Bij de heraan­leg zijn er aan bei­de kan­ten fiets­pa­den aan­ge­legd waar­op fiet­sers el­kaar mak­ke­lijk kun­nen krui­sen. Er komt ook een fiet­ser­s­tun­nel on­der de ge­west­weg om de over­steek vei­li­ger te ma­ken. We zijn blij dat het Agent­schap We­gen en Ver­keer re­ke­ning houdt met on­ze vra­gen en open­staat voor ver­be­te­rin­gen.”

Van­af 16 ok­to­ber wordt de N41 tus­sen de ro­ton­de en de Steen­weg Hulst-Les­sen drie we­ken af­ge­slo­ten voor door­gaand ver­keer.

FOTO MATTIAS GOOS­SENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.