Po­li­tie vindt zes Irake­zen in truck

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (tdk, bfs)

De po­li­tie heeft gis­ter­avond zes Irake­zen aan­ge­trof­fen in een vracht­wa­gen op de N16 in Bornem. In Tem­se, ter hoog­te van het kruis­punt van de N16 met Hoog­ka­mer­straat, had­den weg­ge­brui­kers ge­klop ge­hoord op de wand van de laad­ruim­te van de vracht­wa­gen. Een po­li­tie­pa­trouil­le die in de buurt was werd van het voor­val op de hoog­te ge­bracht en zet­te de ach­ter­vol­ging in. Net over de Schel­de­brug in Bornem kon de truck wor­den in­ge­haald en aan de kant wor­den ge­zet.

Toen de Spaan­se truc­ker de laad­ruim­te van zijn vracht­wa­gen open­de, kwa­men er zes men­sen te­voor­schijn. Het bleek om jon­ge Irake­zen te gaan. Een van hen werd voor een me­di­sche con­tro­le naar het zie­ken­huis van Bornem over­ge­bracht maar mocht snel weer be­schik­ken.

De Irake­zen wer­den naar het com­mis­sa­ri­aat in Tem­se over­bracht. De Spaan­se truc­ker werd op­ge­pakt om zijn rol in het he­le ver­haal ver­der te on­der­zoe­ken en om uit te plui­zen of hij op de hoog­te was dat hij men­sen ver­voer­de.

Waar de Irake­zen aan boord zijn ge­klau­terd was gis­ter­avond nog niet dui­de­lijk. Mo­ge­lijk wil­den ze naar En­ge­land, maar ook dat was nog on­dui­de­lijk om­dat er eerst een tolk moest ge­vor­derd wor­den om de be­trok­ke­nen te kun­nen ver­ho­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.