Mas­sa­le in­te­res­se van scho­len voor pro­ject over mond­hy­gi­ë­ne

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - Kin­de­ren le­ren al­les over mond­hy­gi­ë­ne. (gvh)

Al meer dan acht­hon­derd kin­de­ren ko­men naar het pro­ject Cas en Ka­to om te le­ren over mond­hy­gi­ë­ne. “Een ca­deau voor de leer­krach­ten”, stel­len de or­ga­ni­sa­to­ren.

Aan het unie­ke pro­ject Tand-em Sint-Ni­k­laas, het tand­art­sen­ka­bi­net voor men­sen in kans­ar­moe­de, wordt met Cas en Ka­to nu ook een pre­ven­tie­luik ge­kop­peld. Kin­de­ren uit de kleu­ter­klas en de eerste graad la­ger on­der­wijs le­ren via

kleur­rij­ke pren­ten, foto’s en in­ter­ac­tie­ve in­stal­la­ties over de we­reld van tan­den en de tand­arts. De­ze op­val­len­de ex­po over mond­hy­gi­ë­ne en -ge­zond­heid loopt tot en met 22 ok­to­ber in de bi­bli­o­theek op het Hey­man­plein.

Kof­fer

Scho­len kun­nen ook een goed ge­vul­de, edu­ca­tie­ve tan­denk­of­fer ont­le­nen als voor­be­rei­ding op Cas en Ka­to, en daar wordt gre­tig ge­bruik van ge­maakt. Voor de ex­po al­leen al zijn er meer dan acht­hon­derd kin­de­ren in­ge­schre­ven. “Van­uit scho­len is er veel be­hoef­te aan in­for­ma­tie. Leer­krach­ten gaan vaak zelf op zoek, om­dat de klein­sten nog te wei­nig we­ten over tan­den poet­sen. Zo’n ex­po en de tan­denk­of­fer, een edu­ca­tief pro­ject van het Ver­bond der Vlaam­se Tand­art­sen, zijn een echt ca­deau voor de leer­krach­ten”, meent Eli­ne De Keu­le­naer van het team sa­men­le­ving en pre­ven­tie.

Jong ge­leerd, oud ge­daan

Vaak blij­ven kin­de­ren zelfs het ant­woord schul­dig op de vraag hoe vaak de mond ge­spoeld moet wor­den na het tan­den poet­sen. In het klas­je dat wij za­gen, wist maar één leer­ling dat een­maal spoe­len vol­staat. An­ders spoel je de flu­o­ri­de weg, die zijn werk dan niet kan doen.”

“Wie van jongs af aan leert om ge­zond te eten, ie­der dag de tan- den te poet­sen en re­gel­ma­tig naar de tand­arts gaat, heeft al­le kan­sen om met ster­ke, mooie tan­den door het le­ven te gaan. Dit pro­ject zet de kin­de­ren daar­bij op de goe­de weg.”

FOTO GUY VAN VLIET

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.