Voor de vier­de keer vindt in de Ant­werp­se Aca­de­mie een kunstboekenbeurs plaats. Het eve­ne­ment groei­de uit tot hét ont­moe­tings­punt van ver­za­me­laars van zeld­za­me ca­ta­lo­gi, tijd­schrif­ten en edi­ties. Dit jaar wordt een apar­te zaal voor­be­hou­den voor he­den­daags

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - WEEKEND AGENDA - (fh)

Op zoek naar een num­mer van het tijd­schrift De Stijl, een vroe­ge ca­ta­loog van Pa­na­ma­ren­ko of een uit­no­di­ging voor een ex­po van Mar­cel Broodt­haers in de Wi­de Whi­te Spa­ce Gal­lery? De kans be­staat dat u het zeld­za­me druk­werk vindt op 14 ok­to­ber op de Ant­werp Aca­de­my Art Book Fair (AAABF). In de Lan­ge Zaal en de Tem­pel van de Aca­de­mie bie­den niet al­leen be­ken­de an­ti­qua­ri­a­ten uit Bel­gië en

TIQUE EN MALENKI

In het hart van de beurs, de be­ken­de Win­ter­tuin, stel­len ar­ties­ten en ge­spe­ci­a­li­seer­de uit­ge­vers hun nieu­we edi­ties voor. Wel­mer Kees­maet, die in Ant­wer­pen de ruim­te voor kun­ste­naars­boe­ken Tique runt, en Ka­trin Kamrau, die met haar web­si­te Malenki kun­ste­naars­boe­ken ver­spreidt, brach­ten ze­ven­tig ar­ties­ten en uit­ge­vers bij­een. Con­ti­nu zul­len ze hun uit­ga­ven pre­sen­te­ren met per­for­man­ces, le­zin­gen of vi­deo’s.

Om 16u vindt een af­slui­tend pa­nel­ge­sprek plaats met Johan Pas, de nieu­we di­rec­teur van de Aca­de­mie die zo­pas een En­gels­ta­lig stan­daard­werk over Bel­gi­sche kun­ste­naars­boe­ken pu­bli­ceer­de. Daar­na volgt een ge­za­men­lij­ke lan­ce­ring van nieu­we pu­bli­ca­ties van on­der an­de­ren Koen Brou­c­ke, Fia Cie­len, Marc Van­der­leenen, Gerard Her­mans en Jef Geys.

“Voor kun­ste­naars wordt het boek een steeds be­lang­rij­ker me­di­um”, stelt me­de­or­ga­ni­sa­tor Wel­mer Kees­maet vast. “Met de nieu­we druk­me­tho­den is het haal­baar­der ge­wor­den. Bo­ven­dien kan het werk in­ter­na­ti­o­naal ver­spreid wor­den, in te­gen­stel­ling tot de mees­te ga­le­ries en kunst­ruim­ten die slechts een lo­kaal pu­bliek be­rei­ken.”

“Wel is er be­hoef­te aan meer plat­forms om der­ge­lij­ke boe­ken te pre­sen­te­ren. De Ant­werp Aca­de­my Art Fair is een ide­a­le ont­moe­tings­plek om ar­ties­ten, uit­ge­vers, vorm­ge­vers en ver­za­me­laars bij­een te bren­gen.”

www.aaart­book­fair.be

FOTO STEPHAN PELE­MAN

Pu­bli­ca­ties van Mar­cel Broodt­haers wor­den door ve­len ver­za­meld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.