3 troe­ven om Heins de­buut te ver­gal­len

YAN­NICK FER­RE­RA en KV ME­CHE­LEN zijn uit op stunt

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - DA­VID VAN DEN BROECK

Al­les draait van­avond om Van­hae­ze­brou­ck, maar daar trek­ken ze zich bij KV Me­che­len niks van aan. Yan­nick Fer­re­ra heeft zijn plan­ne­tje klaar om Heins de­buut te ver­gal­len en een nieu­we stunt te­gen paars-wit te re­a­li­se­ren. In ver­ge­lij­king met de vo­ri­ge we­ken heeft hij ook drie ex­tra troe­ven in han­den. 1. Co­me­back Ko­lo­vos

en El Mes­sa­ou­di

KV Me­che­len kan te­gen Anderlecht weer op Di­mi­tris Ko­lo­vos re­ke­nen. Na ze­ven maan­den re­va­li­de­ren – eerst in Grie­ken­land, dan in Bel­gië, waar het snel­ler ging – zit de Griek­se aan­val­ler weer in de kern. De 20 mi­nu­ten te­gen Du­de­lan­ge heeft hij pri­ma ver­teerd. “We heb­ben hem ge­mist”, zegt Fer­re­ra. En dan be­doelt hij ook vo­rig sei­zoen, in de strijd om Play-off 1. “Het had mét Ko­lo­vos an­ders kun­nen uit- draai­en ja. We zul­len dat nooit ze­ker we­ten, maar we wil­len dat ge­lo­ven.”

Wie weet valt Ko­lo­vos straks al in. Of Ah­med El Mes­sa­ou­di. Die zat in Moes­kroen al op de bank en is na 90 mi­nu­ten in Luxem­burg vol­op klaar voor de strijd. Nóg een ‘aan­winst’ dus, voor het mid­den­veld. “Hij is erg be­lang­rijk want hij heeft al­les: kracht, bal­re­cu­pe­ra­tie, een su­per tech­niek.

Zijn eni­ge na­deel is dat hij vrij vaak ge­bles­seerd is. Ho­pe­lijk blijft hij nu lan- ge tijd ge­spaard.”

Wat op­valt: de plaats­jes zijn plots erg duur. In de se­lec­tie geen Claes, geen Fi­li­po­vic, zelfs geen Dra­zic. Op­mer­ke­lijk want de Ser­vi­sche spits be­gon als ti­tu­la­ris aan het sei­zoen en scoor­de met­een te­gen Standard. “Het zijn al­le drie gro­te na­men, die al vaak speel­den. Dat ik hen moet ont­goo­che­len is niet ple­zant, maar het hoort er- bij. Be­ter veel dan geen con­cur­ren­tie.”

2. Ge­mo­ti­veer­de (ex-)Anderlecht-boys

Te­gen de kam­pi­oen moet je nie­mand mo­ti­ve­ren. Maar drie spe­lers staan echt te trap­pe­len om van­avond uit te blin­ken. Sil­vè­re Gan­vou­la op kop. De Con­go­le­se spits maak­te in de voor­be- rei­ding in­druk bij Anderlecht, maar werd uit­ein­de­lijk toch nog uit­ge- leend. Hij ver­vult zijn de­fen­sie­ve ta- ken al be­ter, zet al be­ter druk, maar het is nu tijd om zijn eerste doel­punt in Me­chel­se loon­dienst te ma­ken. Al be­loof­de hij dan niet te fel te zul­len jui­chen. “Als ik scoor, steek ik mijn han­den om­hoog en zeg ik: Ex­cusez­moi.” (grijnst)

Dan heb je An­dy Ka­waya. De jon­ge win­ger speel­de acht jaar voor Anderlecht, toon­de zich zelfs in de Cham­pi­ons Le­a­gue te­gen Ar­sen­al, maar werd slacht­of­fer van bles­su­res en het feit dat Wei­ler am­per oog had voor de jeugd. Al­licht staat hij niet aan de af­trap, maar te­gen een rol als su­per­sub zegt hij van­avond ze­ker geen ‘neen’.

Has­sa­ne Bandé is de laat­ste in de rij. Het Bur­ki­ne­se ta­lent scoor­de al vijf keer voor KV, één keer om de 59 mi­nu­ten zelfs. Ter­wijl hij vo­rig jaar nog bij de paars-wit­te be­lof­ten test­te, maar geen con­tract kreeg. Hij is niet het ty­pe dat uit is op re­van­che, maar laat het een ex­tra mo­ti­va­tie zijn.

3. Net als vo­rig sei­zoen een vol huis

KV Me­che­len speelt van­avond voor een vol huis. Het ver­nieuw­de AFAS Sta­di­on, nu al goed voor 16.750 plaat­sen, is voor de twee­de keer vol­le- dig uit­ver­kocht. De vo­ri­ge keer was in maart, te­gen… Anderlecht. Toen werd met 3-2 ge­won­nen. De win­ning goal kwam van de in­ge­val­len

Tim Matthys, die nu voor zijn hon­derd­ste com­pe­ti­tie­du­el voor

Ma­lin­wa staat. “Dit sei­zoen lie­ten we hier al wat pun­ten. Maar dat we thuis meest­al goeie re­sul­ta­ten boe­ken, en dat de top­clubs hier niet graag ko­men spe­len, daar heb­ben de fans een groot aan­deel in”, zegt Fer­re­ra. “Lukt het niet, dan is een ge­brek aan steun nooit de oor­zaak. We spe­len hier al­tijd met twaalf. Me­de dank­zij de fans ge­ven we nooit op, blij­ven we vech­ten tot de laat­ste mi­nuut.” Daar­bij komt nog dat Van­hae­ze­brou­ck zelf slech­te er­va­rin­gen heeft Ach­ter de Ka­zer­ne. KV is zijn zwar­te beest, hij won in Me­che­len van de elf

wed­strij­den am­per één keer. Fer­re­ra, glim­la­chend: “Een­tje maar? Is dat zo? La­ten we ho­pen dat hij er dan geen 2

op 12 van maakt.”

FOTO PHOTO NEWS

Gan­vou­la.

FOTO ISOSPORT

Ka­waya.

FOTO TOM GOYVAERTS

Ko­lo­vos.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.