“Ik loop hier el­ke match veel meer dan in Bra­zi­lië”

MATHEUS BORGES, de be­schei­den ver­de­di­gen­de kracht van de Gre­at Old

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - STIJN DRUANT

Matheus Borges

“Ik word uit­ge­leend, maar ik hou al van jul­lie land en voet­bal. Ik wil blij­ven.”

Matheus Borges

‘‘Ik vond het hier nu al zo koud, er­ger moet het niet wor­den. Maar ik kijk wel uit naar mijn eerste sneeuw.’’

Als Ant­werp­coach Las­z­lo Bö­lö­ni de elf na­men op zijn blad pent die te­gen Zul­te Wa­re­gem be­gin­nen, zal er an­der­maal plek zijn voor Matheus Borges (25).

De 1m92 gro­te Bra­zi­li­aan­se ver­de­di­ger van de Gre­at Old speelt sinds de­ze zo­mer voor de Deur­ne­se trots. Maak ken­nis met een be­schei­den Zuid-Ame­ri­kaan, die in zijn jon­ge ja­ren nog te­gen we­reld­ster Ney­mar speel­de.

“Mijn fa­mi­lie is erg groot, in Bra­zi­lië

● heb­ben we de ge­woon­te om ook al­ler­lei non­kels en tan­tes tot de rui­me fa­mi­lie te re­ke­nen

(lacht). Ik ben ge­bo­ren in Ame­ri­ca­na, zo’n hon­derd ki­lo­me­ter van Sao Pau­lo. Op mijn ze­ven­de be­gon ik - zo­als ie­der­een - te voet­bal­len vlak­bij ons huis. Op mijn veer­tien­de trok ik naar een eerste ech­te club, waar ik drie jaar bleef. Pas bij Lon­dri­na, op mijn twin­tig­ste, werd ik prof. Ik bleef daar wel vijf sei­zoe­nen, maar een­vou­dig was het niet, want de coach koos voor rou­ti­ne ach­ter­in. Ty­pisch Bra­zi­li­aans: een trai­ner wil er al­leen maar er­va­ring in zijn de­fen­sie (lacht). In 2015 pro­mo­veer­de ik naar de Bra­zi­li­aan­se twee­de klas­se, waar ik een sterk sei­zoen speel­de. We mis­ten nipt de pro­mo­tie naar de hoog­ste af­de­ling.”

Eerste keer bui­ten Bra­zi­lië

“Mijn ma­na­ger ken­de Lu­ci­a­no D’Onof­rio (spor­tief di­rec­teur bij

Ant­werp, red.). Die be­keek wat beel­den van me en ik viel blijk­baar in de smaak. Ik word slechts uit­ge­leend door Lon­dri­na, met op­tie, dus niets is ze­ker. Maar ik hou nu al van jul­lie land en het voet­bal, dus ik wil hier blij­ven. Ze­ker nu mijn echt­ge­no­te is over­ge­ko­men. Ik wil niet te­rug naar Bra­zi­lië. Nog niet (lacht). Ik wil me hier be­wij­zen. Het loopt in­der­daad al goed, maar het be­gin was toch best las­tig, want ik speel­de aan­van­ke­lijk niet. Het was toen ook voor­al veel lo­pen, ter­wijl voet­bal­lers in Bra­zi­lië voet­bal­len. Niets is hier mak­ke­lijk, el­ke match is pit­tig en in­tens. Hier lo­pen we elf ki­lo­me­ter per match, in Bra­zi­lië acht.”

Cen­tra­le ver­de­di­ger/links­ach­ter

“Ik speel­de voor­dien meest­al als cen­tra­le ver­de­di­ger, bij Ant­werp ben ik mo­men­teel links­ach­ter. In het be­gin was ik wat bang om daar te spe­len, in Bra­zi­lië is het im­mers on­denk­baar dat ie­mand met mijn ge­stal­te dat doet. Daar moet je of­fen­sief zijn in­ge­steld voor die lin­ker­kant, en con­stant de flank af- dwei­len. In Bel­gië kan je ge­woon met vier op een lijn blij­ven spe­len. Mijn ver­lan­gen om cen­traal te spe­len is dan ook wat weg­ge­ëbd, want ik ben het nu re­de­lijk ge­wend.”

Ney­mar

“Ney­mar en ik zijn even oud. Als 17-ja­ri­ge speel­den we ooit eens te­gen el­kaar. Wij te­gen San­tos, we ver­lo­ren met 4-1 en Ney­mar scoor­de er twee. We spra­ken nooit met el­kaar, dat niet. Hoe ik Ney­mar in­schat? Mes­si is toch nog wat be­ter. Al kan Ney­mar bin­nen dit en twee jaar de bes­te wor­den. Zelf schop ik het al­licht niet tot de na­ti­o­na­le ploeg. In voet­bal weet je maar nooit, maar dat zal toch erg moei­lijk wor­den. Ach, tot voor kort speel­de ik in de Bra­zi­li­aan­se der­de klas­se, van­daag voet­bal ik in de hoog­ste af­de­ling in Bel­gië. Dat be­doel ik dus: het kan snel ke­ren.”

“Ik hou wel van on­ze ver­de­di­gers Mi­ran­da en Mar­quin­hos

(res­pec­tie­ve­lijk In­ter en PSG, red),

hen zal ik ze­ker in de ga­ten hou­den op het WK in Rus­land. Mijn idool als tie­ner? Ro­nal­do, zon­der twij­fel, ze­ker tij­dens het ga­men (lacht). Ro­nal­do was al­les voor mij, we wil­den zijn zo­als hij. Een fe­no­meen.”

Taal

“Veel spe­lers van Ant­werp spre­ken Spaans en/of Por­tu­gees, dat is echt wel een gro­te hulp. Zelfs de coach spreekt Por­tu­gees. Ge­luk­kig, want de eerste maand was erg las­tig. El­ke dag bel­de ik mijn fa­mi­lie. En nu be­gint het weer ook te­gen te val­len. Wordt het nog er­ger? Jam­mer, ik vind het nu al zo koud. Maar ik zag nog nooit sneeuw in mijn le­ven, dus daar kijk ik wel naar uit.”

Geen tat­toos

“De mees­te Bra­zi­li­a­nen heb­ben tat­toos, ik niet. Toen ik pas bij Ant­werp was, vroeg ie­der­een zich af of ik wel een ech­te Bra­zi­li­aan was

(lacht). Ik fo­cus op voet­bal, me­de dank­zij mijn ou­ders, die me ad­vi­seer­den om te stu­de­ren. Hun stem hoor ik nog el­ke dag in mijn hoofd, en ze wij­zen me op mijn plich­ten. In Bra­zi­lië com­bi­neer­de ik stu­dies voor in­ge­ni­eur met voet­bal, maar die com­bi­na­tie was las­tig. Die stu­dies heb­ben me wel ge­hol­pen om me snel aan te pas­sen in Bel­gië. En la­ter zul­len ze me nog van pas ko­men. Ook mis­schien daar­om ben ik niet met­een een ty­pisch Bra­zi­li­aan­se voet­bal­ler. En ik wil als in­ge­ni­eur met pro­duc­tie be­zig zijn, niet in de bouw. Geen sta­di­on bou­wen dus voor mij (lacht). Wel on­ge­loof­lijk hoe ze hier bij Ant­werp aan het bou­wen zijn, zo snel. Aan zo’n knap­pe tri­bu­ne wer­ken ze in Bra­zi­lië min­stens een jaar. Als het er geen twee zijn...”

FOTO TOM GOYVAERTS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.