“We zijn dub­bel ge­mo­ti­veerd”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (ddd)

Na het de­ba­cle van Ep­pe­gem wer­den in Leb­be­ke de hoof­den bij el­kaar ge­sto­ken. Het hoofd­stuk werd af­ge­slo­ten, ie­der­een richt nu het vi­zier op de der­by te­gen Le­de.

Is de 5-0 van zon­dag he­le­maal ● ver­teerd?

Ken Van Dam­me: “Het was een zu­re ap­pel om door te bij­ten maar je mag in het voet­bal niet blij­ven stil­staan bij die din­gen. Het voor­deel is dat er al­tijd een vol­gen­de match is waar je naar toe kan le­ven. Nie­mand had dit zien aan­ko­men. We had­den een col­lec­tie­ve off­day: te veel spe­lers de hun nor­ma­le ni­veau niet haal­den en te veel din­gen die he­le­maal mis­lie­pen. We heb­ben al­les in al­le rust be­spro­ken en ik ben er ze­ker van dat we al­le­maal hier­uit heb­ben ge­leerd. Mis­schien dat het be­ter was op zo'n zwa­re ma­nier te ver­lie­zen dan met een pak­weg 1-0. Dan wor­den de din­gen die mis­lie­pen over het hoofd ge­zien. En dat is nu niet ge­beurd.”

Dus jul­lie zwar­te beest Le­de ● moet de tol be­ta­len?

“Net als de mees­ten was ik hier vo­rig sei­zoen nog niet maar ik hoor­de wel al dat men in Le­de zich­zelf be­ti­tel­de als ‘het zwar­te beest van Leb­be­ke’. Twee jaar ge­le­den hiel­den ze hen van de pro­mo­tie en vo­rig jaar kon Leb­be­ke van hen niet win­nen. Het maakt al­leen dat bij ons ie­der­een ex­tra ge­mo­ti­veerd is om de drie pun­ten thuis te hou­den.”

Dit is bo­ven­dien een van de ● wei­ni­ge der­by’s. Je woont in Gij­ze­gem en dus vlak­bij Le­de. maak­te dat het nog wat spe­ci­a­ler voor jou?

“Dat laat­ste niet di­rect. Hoe­wel het spe­len van een der­by na­tuur­lijk al­tijd leu­ker is dan een match te­gen pak­weg Wer­vik of Vla­mer­tin­ge. Er zijn bo­ven­dien niet zo­veel der­by's. We spe­len thuis en dus gaan we ze­ker voor de vol­le buit. Kwa­li­teit heb­ben we vol­doen­de om daar­op te mik­ken. Maar we be­kij­ken te­ge­lijk ook al­les heel rus­tig want het sei­zoen is nog heel lang.”

Voel je je thuis bij Leb­be­ke? ●

“He­le­maal. Ik ben van hier en werk ook in Leb­be­ke. En na een min­der sei­zoen bij Aalst en heel wat bles­su­re­leed heb ik me mijn over­gang nog geen se­con­de be­klaagd.”

FOTO VAN GAN­SEN

Ken Van Dam­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.