“Wed­strijd van het jaar”

Niels De Pauw kan geen voor­spel­ling ma­ken van ge­la­den der­by

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - HAMMADY LY PANTERS BAASRODE BENJAMIN DER­DE JMV Ford Neyt Ze­le MARC VAN HOEYLAND (di­vb) (rdk) (di­vb) (di­vb) (di­vb) (kcz) (rdk)

Sport­kring Sint-Ni­k­laas ont­vangt za­ter­dag­avond de bu­ren uit Tem­se. Bei­de ploe­gen zit­ten in een min­de­re pe­ri­o­de na twee ne­der­la­gen op rij. Cen­tra­le ver­de­di­ger Niels De Pauw durft niet te voor­spel­len wie za­ter­dag het tij zal doen ke­ren.

Is dit voor Sint-Ni­k­laas de be­lang­rijk­ste ● match van het jaar?

Niels De Pauw: “Dat denk ik wel. Ik moet er geen te­ke­ning bij ma­ken dat ie­der­een uit bei­de kam­pen de­ze match ab­so­luut wil win­nen. Er zal veel volk zijn, veel sfeer ook en dat maakt het voor ons echt wel de match van het jaar. Hoe het op spor­tief vlak zal ver­lo­pen, is on­mo­ge­lijk in te schat­ten. De­ze der­by is te ge­la­den om daar een voor­spel­ling voor te ma­ken. Meer nog dan de in­di­vi­du­e­le ta­len­ten zal de wil om te win­nen de door­slag moe­ten ge­ven, wie het gre­tigst is, zal za­ter­dag de pun­ten pak­ken.”

Kun­nen jul­lie pro­fi­te­ren van ● een min­de­re pe­ri­o­de van Tem­se?

“Ze wa­ren goed be­gon­nen maar blij­ven nu met een nul op zes ach­ter. We moe­ten niet naar hen kij­ken want we zit­ten in pre­cies het­zelf­de schuit­je. Door die min­de­re we­ken is het voor al­le­bei de ploe­gen een beet­je van moe­ten en dat kan het za­ter­dag al­leen maar boei­en­der ma­ken. Voor het stress­ge­hal­te zal dat wei­nig ver­schil ma­ken, op de­ze da­gen staan de ze­nu­wen so­wie­so strak ge­span­nen. Wij moe­ten door­gaan op het elan van de thuis­mat­chen, daar loopt het al­tijd goed.”

De eerste twee wel, maar

● twee we­ken ge­le­den te­gen Bra­kel liep het mis.

“Daar hoe­ven we geen dra­ma van te ma­ken. We win­nen er twee van de drie maar ma­ken in de an­de­re een mis­stap. Er is geen re­den tot pa­niek en om met­een al­les in vraag te stel­len en dat ge­beurt in Sint-Ni­k­laas jam­mer ge­noeg vaak iets te snel.”

Met ze­ven op acht­tien zijn jul­lie ● weg­ge­zakt naar een tien­de plaats. Dreigt de ge­va­ren­zo­ne?

“Daar houdt nie­mand re­ke­ning mee. De spe­lers­groep staat heel sterk door de steun van de trai­ner en de voor­zit­ter. Het ge­voel in de groep zit ook heel an­ders in ver­ge­lij­king met vo­rig sei­zoen. We zijn al­le­maal een jaar­tje ou­der en meer er­va­ren, dat ver­taalt zich wel in de no­di­ge pun­ten.”

baar.

SKB Sint-Ni­k­laas

Dean Meert is ge­schorst voor de match te­gen Eks­aar­de.

YB SK Be­ve­ren

Tho­mas Suy (lies), Zig­gy De Cos­ter (kuit) en Mel­vi­no Oli­vi­ni (en­kel) zijn ge­bles­seerd voor de par­tij te­gen Doors­laar.

VK Tiel­ro­de

De Dur­me­zo­nen ver­wel­ko­men zon­dag Baasrode en re­ke­nen er­op dat ze de drie pun­ten kun­nen thuis­hou­den. Bart De Keersmaec­ker kan geen be­roep doen op de ge­schors­te Yves Lys­sens en de ge­bles­seer­den Bjorn D'Haen (schou­der).

HRS Haas­donk B

Tho­mas Van der Mei­ren is ge­schorst. Ook Sie­be Van den Bergh, Johan Van Lan­de­g­hem, Ma­thi­as De Stae­len en Jor­ne No­wak zijn er niet bij te­gen Bug­gen­hout B.

Ru­pel­mon­de

Jo­ris De Wit­te is ge­schorst voor de match te­gen Meer­donk. Nick Van Goet­hem (ver­rek­king), en Yan Van Hae­gen­bergh (va­kan­tie) zijn er ook niet bij. Ger­ben On­ge­na liep vo­ri­ge zon­dag in Baasrode

MINI SINT-GIL­LIS-WAAS

Na ne­der­la­gen met één goal ver­schil te­gen Mal­de­gem en As­se­ne­de wacht Mini Sint-Gil­lis van­avond de moei­lij­ke ver­plaat­sing naar MVV Wa­re­gem ‘74. Toch wil­len de Waas­lan­ders het num­mer drie uit het klas­se­ment pun­ten af­han­dig te ma­ken.

BBC Glo­ry Ba­zel

Voor de uit­wed­strijd bij lei­der Hou­tem kan Glo­ry Ba­zel niet al­leen geen be­roep doen op Ra­vi Maes en Phan Hai. In­mid­dels moet ook Bob Tjeth­j­en­ga met een knie­bles­su­re ver­stek ge­ven.

FOTO NBEN

Niels De Pauw: “Het is voor bei­de ploe­gen een beet­je van moe­ten en dat kan het za­ter­dag al­leen maar boei­en­der ma­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.