“Het wordt weer geen ge­mak­ke­lij­ke wed­strijd”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (di­vb) (di­vb) (di­vb)

KSV Tem­se

In Sint-Ni­k­laas staan za­ter­dag­avond met het plaat­se­lijk Sport­kring en KSV Tem­se twee ploe­gen te­gen­over el­kaar die de voor­bije twee we­ken te­ver­geefs op zoek wa­ren naar pun­ten.

“En dat zijn we niet ge­woon”, zegt Jo­nas Van Kerckhoven. “Tem­se is een vrij am­bi­ti­eu­ze ploeg die toch wel om­hoog wil kij­ken. Twee keer op rij ver­lie­zen, van Ru­pel Boom en Ha­rel­be­ke, is niet ple­zant. De trai­ner heeft ons de voor­bije week dan ook een dag­je ex­tra thuis ge­la­ten. Op­ge­let, echt vrij­af heb­ben we niet ge­kre­gen maar tij­dens zo'n ex­tra Po­lar-trai­ning is het mo­ge­lijk om het hoofd even leeg te ma­ken en de con­di­tie met wat loop­werk te on­der­hou­den. Woens­dag her­vat­ten we dan de trai­nin­gen en wer­den de neu­zen weer in de­zelf­de rich­ting ge­zet.”

“Dat zal no­dig zijn ook want we mo­gen ons in de Mees­ter­straat aan een moei­lij­ke avond ver­wach­ten. Sint-Ni­k­laas is in ei­gen huis een moei­lijk te be­spe­len ploeg. Een ploeg die vrij laag speelt en snel kan om­scha­ke­len. Met Pan­neel heb­ben ze ie­mand die van snel­le coun­ter houdt.”

“Toch mo­gen we niet in de val lo­pen. Het zal aan ons zijn om rus­tig te blij­ven en te trach­ten als eerste te sco­ren. Wie za­ter­dag eerst scoort heeft een goe­de kans.”

“Of ik nog jon­gens uit mijn pe­ri­o­de bij SKSN ken? Ja­ze­ker. Met Ver­spee­ten speel­de ik sa­men bij Ou­den­aar­de en we zijn toen sa­men naar Sint-Ni­k­laas ge­gaan. Ook met Schu­er­man, La­ref en Aerts speel­de ik nog sa­men bij de Klaas­jes. Yan­nick Aerts hoor ik nog af en toe. Heel spo­ra­disch wel­is­waar maar dat is lo­gisch want ie­der­een is met zijn ei­gen ploeg be­zig. Na de match zul­len we wel bij­pra­ten.”

een open been­breuk op. Hij is wel­licht voor de rest van het sei­zoen out.

SK Kem­ze­ke

Tjerk Bo­gaert is ge­bles­seerd. Ri­car­do Ser­neels en Tom Van den Ee­de zijn on­ze­ker. Pe­dro Vaz Ri­bei­ro is nog op va­kan­tie. Zij zijn er al­le­maal niet bij zon­dag te­gen Leb­be­ke B.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.