‘Vrien­den voor het le­ven’ in Stads­schouw­burg

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - WEEKEND AGENDA -

Het wa­ren Chris­toff en Linds­ay die haar in­vi­teer­den. “Ik heb geen mo­ment ge­aar­zeld. Dit op­tre­den komt trou­wens te­ge­moet aan de vraag van mijn fans, die al lan­ger wil­den dat ik met hen het po­di­um zou de­len.”

De vier ar­ties­ten zin­gen so­lo, maar tus­sen­door slaan ze ook de han­den in el­kaar. “Ik zing een du­et met Chris­toff en doe een leu­ke act met Frans Bau­er, al wil ik daar nog niet veel over kwijt. Dat moet tot op het laat­ste mo­ment een verrassing blij­ven.”

“Wat mijn set­list be­treft, ligt de klem­toon op de gro­te hits: Je hebt me dui­zend maal be­lo­gen, Ar­ri­ve­der­ci Hans en Jij doet de wol­ken ver­dwij­nen. Ik zing ook Dok­ter Ber­nard, een rus­tig num­mer uit mijn jong­ste al­bum Een nieu­we dag. Ook dat moet kun­nen. De schla­ger­boog kan niet al­tijd ge­span­nen staan...”

Veel kle­ding­wis­sels zul­len er in de Stads­schouw­burg niet aan te pas ko­men. “Het is een show van twee uur, maar het tem­po ligt hoog. De lied­jes wis­se­len el­kaar ra­zend­snel af, waar­door het lijkt dat het spek­ta­kel snel voor­bij is.”

Wie denkt dat het schla­ger­gen­re over zijn piek heen is, denkt fout. “Schla­gers zit­ten nog al­tijd in de lift”, zegt Lau­ra stel­lig. “Dat heb ik vo­ri­ge week in Me­che­len nog maar eens ge­merkt. Daar vond de eerste edi­tie van een nieuw schla­ger­fes­ti­val plaats, en de 5.000 kaar­ten wa­ren al­le­maal de deur uit. Waar le­vens­lied­jes klin­ken, is het al­tijd vol­le bak.”

VERRASSING

www.vrien­den­voor­het­le­ven.be

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.