Drie jaar na keert Steph Goos­sens (51) te­rug naar de plan­ken. Met zijn vijf­de so­lo, gooit de Leu­ve­naar het ima­go van zacht­moe­di­ge the­a­ter­ma­ker voor­goed van zich af. “Het gaat er pit­ti­ger aan toe”, be­looft Goos­sens. Hoe pit­tig, zal zon­dag blij­ken tij­dens

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - WEEKEND AGENDA - PE­TER BRIERS

Na zijn vo­ri­ge the­a­ter­so­lo ver­dween Steph Goos­sens drie jaar van het to­neel, de oor­logs­pro­duc­tie Flan­ders Fields in 2015 niet mee­ge­re­kend. “Ei­gen­lijk ben ik niet echt weg­ge­weest”, zegt hij. “Het heeft ge­woon wat lan­ger ge­duurd voor­al­eer ik met Kor­te Met­ten! naar bui­ten kon tre­den.”

Die ver­tra­ging was het ge­volg van op­mer­kin­gen die Goos­sens kreeg van col­le­ga’s uit het vak, die von­den dat zijn voor­stel­lin­gen wat sne­di­ger moch­ten. “Vo­rig jaar stond al een groot deel van Kor­te Met­ten! op pa­pier toen ze me dat ver­tel­den. Ze stel­den voor om de scher­pe rand­jes niet lan­ger te ca­mou­fle­ren en wat min­der braaf te zijn. Het voel­de als een schop on­der mijn kont, maar ik heb er ach­ter­af wel mijn voor­deel mee ge­daan. Ik ben weer he­le­maal van nul be­gon­nen, van­uit de ge­dach­te dat ik de he­le mens­heid niet per se te vriend moet hou­den.”

“Wat ik tij­dens de voor­stel­ling doe, is kor­te met­ten ma­ken met be­paal­de as­pec­ten van het le­ven. Dat doe ik in naam van Mar­cel, een man die 50 wordt en on­der druk van zijn fa­mi­lie een feest­je moet or­ga­ni­se­ren. Die nieu­we aan­pak voelt aan als een be­vrij­ding. Nu ik dat bra­ve juk heb af­ge­gooid, sta ik nog dich­ter bij mijn pu­bliek, dat dui­de­lijk ge­niet. Tij­dens de try-outs vroe­gen en­ke­le toe­schou­wers om even te stop­pen, om­dat ze niet meer bij­kwa­men van het la­chen.”

GEEN BILLENKLETSER

Dat er zo vaak wordt ge­la­chen, ver­baast Goos­sens nog het meest van al. “Die lach is niet wat ik tij­dens de­ze voor­stel­ling be­wust op­zoek, in te­gen­stel­ling tot pak­weg Roe­ke­lo­ze Ri­ta. Daar heb ik be­wust een billenkletser van ge­maakt. In Kor­te Met­ten! meent Mar­cel al­les wat hij zegt en heeft hij zelf geen en­ke­le re­den tot la­chen. Blijk­baar wer­ken zijn woor­den wel op de lach­spie­ren van de toe­schou­wers. Ik denk dat het voor de mees­te men­sen in de zaal erg her­ken­baar is.”

Wie de Leu­ven­se ac­teur be­ter kent, ziet pa­ral­lel­len tus­sen hem en het hoofd­per­so­na­ge. “Som­mi­ge pas­sa­ges zijn uit het ei­gen le­ven ge­gre­pen”, geeft hij toe. “Vroe­ger had ik ook een he­kel aan fa­mi­lie­fees­ten. Dat is het uit­gangs­punt van Kor­te Met­ten!. Ie­der­een wil dat Mar­cel een par­ty geeft om­dat hij 50 wordt, maar zelf wil hij dat niet. Hij vindt dat het wel­le­tjes is ge­weest.”

Ook zijn vo­ri­ge pro­duc­ties wa­ren min of meer (au­to)bi­o­gra­fisch. “Roe­ke­lo­ze Ri­ta ging over een man die zich liet om­bou­wen tot vrouw, iets waar­mee ie­mand in mijn ken­nis­sen­kring toen ge­con­fron­teerd werd. Toen ik na Thuis de over­stap maak­te naar Vier en daar al snel op een zij­spoor werd ge­zet, schreef ik Op­ge­jaagd & Wild. Ik voel­de me toen ook zo. Wat la­ter volg­de vreug­de­vol om uw ta­len­ten, om­dat ik na het Vier-de­ba­cle ont­dek­te dat ik nog veel an­de­re ca­pa­ci­tei­ten had.”

LAK AAN KAFKA

Af­trap­pen doet Goos­sens door­gaans in het Ant­werp­se Fak­kel­the­a­ter, maar voor de pre­mi­è­re van Kor­te Met­ten! wijkt hij zon­dag uit naar El­c­ker­lyc. “Dat is het the­a­ter van de lach, maar daar is op zich niets mis mee. In dat cul­tuur­huis ben ik wel een bui­ten­been­tje. Ik ben een van de wei­ni­ge ac­teurs die er een op en top ei­gen pro­duc­tie brengt. Daar ben ik best trots op.”

Of hij zelf ook met iets kor­te met­ten wil ma­ken? “Het liefst van al met on­ze kaf­ka­i­aan­se maat­schap­pij. Vo­ri­ge week gaf mijn was­ma­chi­ne de geest. Ik bel­de de her­stel­dienst en na een lang keu­ze­me­nu kwam ik ein­de­lijk bij de ope­ra­tor uit. Toen ik vroeg hoe ik, in af­wach­ting van de komst van de her­stel­ler, mijn was weer uit de ma­chi­ne kon ha­len, zei ze me kurk­droog dat ik daar­voor op­nieuw moest in­bel­len en een an­der num­mer uit het me­nu moest druk­ken. De waan­zin voor­bij...”

Kor­te Met­ten!, 15/10 van­af 15.15u in The­a­ter El­c­ker­lyc, Ant­wer­pen. www.steph­goos­sens.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.