“Een goed hu­we­lijk”, noemt Spin­vis zijn band met ons land. In het zog van het nieuw­ste al­bum be­gint het ve­hi­kel van noor­der­buur Erik de Jong van­avond in de Wa­ran­de in Turn­hout aan een tour­nee door Vlaan­de­ren.

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - WEEKEND AGENDA - GUNTER JA­COBS

We ont­moe­ten Erik de Jong in De Ro­ma, waar hij zich die avond tij­dens De La­ge Lan­den Ses­sie van Ra­dio 1 de Clou­se­au-klas­sie­ker Daar gaat ze zal toe-ei­ge­nen. In De La­ge Lan­den­lijst, de hon­derd fa­vo­rie­te Ne­der­lands­ta­li­ge num­mers van de luis­te­raars van die zen­der, komt Spin­vis drie­maal voor. “Met Voor ik ver­geet, Ba­ga­ge­dra­ger en Kom te­rug”, somt De Jong trots op. “Die eerste twee zijn vijf­tien jaar oud. Ik ben ex­tra blij dat men­sen er ook een re­cen­ter lied­je in heb­ben ge­stemd. Dat be­te­kent dat ik niet al­leen lang ge­le­den iets goeds heb ge­maakt.”

Met Spin­vis heeft De Jong een heel ei­gen schrijf­stijl en mu­zi­ka­le beeld­taal ont­wik­keld. “De kunst van het pre­cies schil­de­ren met ge­luid in de studio”, om­schrijft de 56-ja­ri­ge noor­der­buur zijn aan­pak. “Ik ben echt een laat­bloei­er. Het heeft tot mijn veer­tig­ste ge­duurd voor ik mu­ziek maak­te waar al­les in zat en waar­bij ik zelf durf­de te zin­gen. In de la­te ja­ren ze­ven­tig speel­de ik drums in punk­groep­jes. Daar­na kwa­men new wa­ve en acid hou­se. In al die mu­ziek draai­de het om de zeg­gings­kracht. Maar Spin­vis zie ik echt als mijn ge­boor­te. Toen is mijn ei open­ge­bro­ken. Voor­dien was ik nog zoe­ken­de. Ik maak­te al wel in­te­res­san­te mu­ziek, maar op een ge­ge­ven mo­ment wou ik er ont­roe­ring in krij­gen. Mu­ziek moet ook mooi zijn.”

Spin­vis houdt Erik de Jong aan­van­ke­lijk heel dicht bij zich­zelf. “Ik had me­zelf aan­ge­leerd om al­les zelf te be­spe­len. Zo ont­stond een een­mans­groep, met de com­pu­ter als mijn be­ge­lei­der. Door­dat ik een gro­te ba­ga­ge met Ne­der­lands­ta­li­ge mu­ziek zo­als die van Bou­de­wijn de Groot had, wist ik ook vrij snel dat ik in mijn moe­der­taal zou zin­gen. Mocht ik voor het En­gels heb­ben ge­ko­zen, dan zou het toch snel lij­ken als­of ik ie­mand na­deed. Dan zou ik mij een ac­cent gaan aan­me­ten dat niet het mij­ne is. In het Ne­der­lands kan ik me­zelf zijn, kom ik op een an­de­re ver­die­ping bij de luis­te­raars bin­nen en dwing ik hen om naar de tekst te luis­te­ren. Ik ben geen groot zan­ger, maar dit is wel mijn ma­nier om de zeg­gings­kracht van de lied­jes gro­ter te ma­ken.”

Na het suc­ces van het Spin­vis-de­buut uit 2002 ging De Jong uit nieuws­gie­rig­heid de po­dia op­zoe­ken, iets waar zijn mu­ziek aan­van­ke­lijk niet op was be­dacht. “De po­di­um­uit­voe­ring kan, zal en moet to­taal an­ders zijn”, stelt hij nu. “Een goed lied­je kan veel ver­schil­len­de ar­ran­ge­men­ten aan. Te ver­trouwd mag het niet wor­den. Er moet al­tijd span­ning zijn. Daar­om om­ring ik mij op het po­di­um ge­re­geld met nieu­we men­sen. Ik wil be­wust ri­si­co’s ne­men en nieuw ter­rein be­tre­den. Iets dat ik al kan, hoef ik niet meer te doen.”

Op het nieuw­ste Spin­vis-al­bum Trein vuur da­ge­raad blijft De Jong op ver­trouwd ter­rein. “Aan­van­ke­lijk was ik hier­voor met elek­tro­ni­ca en sam­ples in de weer. Tot ik het ge­voel kreeg dat ik te ab­stract en te mo­di­eus wou zijn en aan het weg­du­wen was wat zich echt aan­dien­de. In plaats van sto­ï­cijns aan een con­cept vast te hou­den, is dit lang­zaam maar heel be­wust een klas­sie­ke pop­plaat ge­wor­den. De pe­ri­o­de waar­in ik zat, vroeg om een ro­man­ti­sche dag­boek­plaat.”

De bij­be­ho­ren­de con­cert­reeks voert Spin­vis ook langs Vlaam­se za­len. “Mijn re­la­tie met Bel­gië is ge­woon een goed hu­we­lijk. Hier wordt naar mij ge­luis­terd. Bij jul­lie wordt cul­tuur die­per ge­koes­terd en heeft de taal een an­de­re la­ding. Daar­door is er een an­der soort aan­dacht. In Bel­gië vraagt ook nie­mand mij waar­over mijn tek­sten gaan. Hier is het sur­re­a­lis­me al­ge­me­ner aan­vaard. Ja, ik hou heel erg van jul­lie!”

Con­cer­ten o.a. 13/10 Wa­ran­de Turn­hout, 07/11 Het De­pot Leu­ven, 14/12 Han­dels­beurs Gent, 23/12 De Ro­ma Bor­ger­hout. www.spin­vis.nl

FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

Erik de Jong, ali­as Spin­vis, over zijn nieu­we plaat pop­plaat ge­wor­den.” “Heel lang­zaam maar be­wust is het een klas­sie­ke

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.