Or­chi­dee­ën zwe­ven in zui­len

Sint-Ni­k­la­ze­na­ren Da­ni­ël en Ne­le Ost ont­wer­pen kunst­werk voor nieu­we wa­ter­fil­ter van Bri­ta

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - JAN AUMAN

Ne­le Ost was in het Wij­ne­gem Shop­ping Cen­ter. Niet om daar een bloe­men­win­kel te ope­nen, maar om een unie­ke cre­a­tie af te wer­ken van zich­zelf en haar va­der, de we­reld­be­roem­de flo­rist Da­ni­ël Ost. De zes­hon­derd zwe­ven­de or­chi­dee­ën heb­ben niet toe­val­lig de kleu­ren van de nieu­we wa­ter­fil­ter­kan­nen van Bri­ta.

Ze staan in de Bal­loon Court van het Shop­ping Cen­ter: ze­ven ho­ge ko­kers die ge­vuld zijn met elk drie­hon­derd li­ter wa­ter en waar in to­taal zes­hon­derd or­chi­dee­ën in ver­werkt zit­ten. De wit­te zit­ten bo­ven­aan en van daar gaat het lang­zaam over naar groen, bes­sen­rood en blauw.

Dat zijn ook de kleu­ren van de nieu­we en tij­de­lij­ke Ma­rel­la­mo­del­len van Bri­ta. De Duit­se fir­ma is we­reld­wijd markt­lei­der in draag­ba­re drink­wa­ter­sys­te­men. “We fil­te­ren het kraan­tjes­wa­ter voor con­sump­tie. On­ze kan­nen zien er hip en fleu­rig uit”, al­dus Stép­ha­nie Gra­men­de, mar­ke­ting ma­na­ger Be­ne­lux.

Bij Bri­ta za­gen ze een link tus­sen de puur­heid van de cre­a­ties van va­der en doch­ter Ost en hun ei­gen wa­ter­kan­nen, dus vroe­gen ze of de flo­ris­ten uit Sint-Ni­k­laas be­reid wa­ren om voor hen een bij­zon­der kunst­werk te ma­ken.

“Dat was een uit­da­ging waar­op we graag zijn in­ge­gaan”, ver­telt Ne­le Ost (32). “Het ont­werp heb ik sa­men met mijn va­der op pa­pier ge­maakt. Zo wer­ken we al­tijd. Het zijn geen ge­wo­ne, maar Van­da-or­chi­dee­ën. Die groei­en oor­spron- ke­lijk in Azië, maar wij haal­den ze bij Ne­der­land­se kwe­kers. De Van­da groeit niet in de grond, maar klemt zijn lucht­wor­tels vast aan boom­schors en lift zo mee naar het licht.”

Het bij­zon­de­re aan de Brit­a­cre­a­tie is dat de or­chi­dee­ën schijn­baar van­zelf, zon­der hulp­mid­de­len, lij­ken te zwe­ven in het op­val­lend hel­de­re wa­ter en niet er­op. “Ook dat is ge­fil­terd en daar­door ziet het er veel hel­der­der uit”, ver­telt Ne­le Ost. “Dat de bloe­men niet naar de bo­dem zak­ken of bo­ven gaan drij­ven is dank­zij een heel bij­zon­der pro­ce­dé waar­van ik de fi­nes­se niet kan ver­klap­pen. Kleef­gel of lijm ko­men er al­les­zins niet aan te pas.”

De met or­chi­dee­ën ge­vul­de zui­len trok­ken gis­te­ren, toen ze na vijf­tien uur voor­be­rei­ding door spe­ci­a­lis­ten wer­den voor­ge­steld, met­een veel aan­dacht. Ook Gel­la Van­de­ca­veye keek zich de ogen uit. “Ik ken het werk van Da­ni­ël en Ne­le Ost van hun cre­a­ties voor ko­ning Fi­lip en luxu­eu­ze In­di­a­se hu­we­lijks­fees­ten, maar ze heb­ben me toch weer ver­rast”, mon­stert de oud-ju­do­ka de zui­len. “Ik hou van die fel­le kleu­ren én van ge­fil­terd wa­ter. Ik drink het sinds en­ke­le ja­ren el­ke dag en kan het ie­der­een aan­ra­den.”

De or­chi­dee­ën blij­ven nog in de­zelf­de spran­ke­len­de staat tot zon­dag­avond. De bloe­men zijn niet te koop. De kleur­rij­ke wa­ter­kan­nen van Bri­ta zijn te koop op drie lo­ca­ties in het Shop­ping Cen­ter.

FOTO DIRK LAENEN

Het Wij­ne­gem Shop­ping Cen­ter heeft er een tij­de­lij­ke, voch­ti­ge en fleu­ri­ge at­trac­tie bij.

FOTO JAN AUMAN

Ne­le Ost en Gel­la Van­de­ca­veye.

FOTO DIRK LAENEN

Ne­le Ost.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.