Cul­tu­reel Co­mi­té or­ga­ni­seert Spaans dub­bel­op­tre­den

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (jvdv)

Het Cul­tu­reel Co­mi­té or­ga­ni­seert za­ter­dag 14 ok­to­ber om 20u in zaal Fa­mi­lia een dub­bel­op­tre­den van het gi­taar­trio Los Del Trè en dan­se­res Cla­ris­sa Wed­ding Jen­nes.

Los Del Trè ont­stond in 2006 uit een to­me­loos en­thou­si­as­me van Tom Van de Ven­ne, Roel Van De Voor­de en Ward Pauwels. Met al­leen drie gi­ta­ren brengt dit trio een oor- en oog­ver­blin­dend kleu­ren­pa­let van klank en rit­me in de fla­men­cosfeer. De vin­ger­vlug­ge he­ren stre­ven stee­vast naar een tem­pe­ra­ment­vol re­per­toi­re, waar­bij ze te­rug­val­len op zo­wel ori­gi­ne­le wer­ken als trans­crip­ties.

Ko­nink­lij­ke Bal­let­school

Cla­ris­sa Wed­ding-Jen­nes staat van kinds­been op het po­di­um. Zij be­gon op vijf­ja­ri­ge leef­tijd met klas­sie­ke dans in studio Ara­be­sque, ver­volg­de haar stu­dies aan de Ko­nink­lij­ke Bal­let­school Ant­wer­pen en mid­del­baar kunst­on­der­wijs mu­zi­sche vor­ming, waar­na ze af­stu­deer­de aan het Ho­ger In­sti­tuut voor Dans en Dan­s­pe­da­go­gie. Het Cul­tu­reel Co­mi­té ser­veert tij­dens het op­tre­den Spaan­se wijn­tjes en tap­as.

FOTO RR

Los Del Trè.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.