Een deu­ren­ko­me­die voor kin­de­ren: op dat in­ven­tie­ve idee kwam het nog jon­ge ge­zel­schap Com­pag­nie Go­ril­la. Het re­sul­taat is een even ver­ras­sen­de als hi­la­ri­sche ver­sie van het be­ken­de sprook­je Al lijkt het soms op Hans­je en Wiske.

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - GUY VAN VLIET

Al­weer een sprook­jes­voor­stel­ling voor de jeugd? Zo ge­woon­tjes is het ze­ker niet bij Com­pag­nie Go­ril­la. Het nog pril­le ge­zel­schap zorgt met zijn ei­gen­zin­ni­ge aan­pak voor een fris­se wind in het the­a­ter­land­schap. “Het was 2009 toen we on­ze eerste voor­stel­ling speel­den. We be­gon­nen Com­pag­nie Go­ril­la om­dat we uit ei­gen er­va­ring vast­stel­den dat er te vaak een gro­te af­stand is tus­sen spe­lers en pu­bliek. We be­gon­nen een ei­gen ge­zel­schap om daar iets aan te doen. Het is een af­stand die wij let­ter­lijk en fi­guur­lijk pro­be­ren weg te wer­ken. Het pu­bliek zit er bij ons echt met de neus op, en door on­ze ma­nier van spe­len ra­ken de toe­schou­wers veel ster­ker be­trok­ken bij de voor­stel­ling”, legt ‘op­per­go­ril­la’ Da­ve Nau­we­laerts de ma­nier van spe­len uit. “We ge­brui­ken niet zo veel woor­den, maar spe­len voor­al heel fy­siek. Zo kun­nen we een jong en min­der jong pu­bliek mee­ne­men in de fan­ta­sie. Vol­was­se­nen zul­len het sprook­je ze­ker ken­nen, maar bij kin­de­ren van vier is dat niet al­tijd het ge­val. Door on­ze fy­sie­ke aan­pak kan ie­der­een vlot vol­gen, of ze het ver­haal nu ken­nen of niet, en ie­der­een mag met veel fan­ta­sie zelf din­gen in­vul­len. The­a­ter kan voor de kin­de­ren stof tot na­den­ken ge­ven of heel ont­span­nend zijn. Dat is al­le­maal heel mooi maar voor ons is de ba­sis­ver­eis­te dat het pu­bliek het ple­zant vindt, want dan kan je de toe­schou­wers mee­ne­men in de voor­stel­ling. We moe­ten ook af van het idee dat jeugd­the­a­ter voor kin­de­ren is, want dat klopt niet. Het zijn ei­gen­lijk fa­mi­lie­voor­stel­lin­gen, waar ie­der­een van ge­niet”, voe­ren de Go­ril­la's aan.

WIS­SE­LEN VAN KANT

Met de nieuw­ste voor­stel­ling Hans en Grie­tje springt Com­pag­nie Go­ril­la meer dan ooit uit de band.

“Ons ver­haal is nog­al rek­baar en dat geldt zelfs voor de deu­ren”, lacht Da­ve Nau­we­laerts. “We wil­den heel graag een deu­ren­ko­me­die ma­ken maar dan voor kin­de­ren. We op­teer­den voor een be­wer­king van Hans en Grie­tje om­dat dat sprook­je zich het meest leek te le­nen voor die aan­pak. Na die keu­ze gin­gen we sa­men zit­ten met on­ze re­gis­seur Wil­lem Ver­hey­den en hij be­dacht een heer­lijk con­cept. Op het speel­vlak staat een reeks deu­ren en het pu­bliek zit langs weers­zij­den om de voor­stel­ling te vol­gen. Heel bij­zon­der is dat mid­den in de voor­stel­ling het ver­haal al af­ge­lo­pen is, maar op dat mo­ment wis­selt het pu­bliek van plaats. Ver­vol­gens wis­se­len de toe­schou­wers van kant en zien ze de voor­stel­ling op­nieuw met een an­de­re blik, waar­bij er ook nog een aan­tal nieu­we ont­wik­ke­lin­gen in het ver­haal ver­werkt zijn.”

Ook nu is er voor ge­zorgd dat er een gro­te be­trok­ken­heid van het pu­bliek is, en dat be­gint al voor de start van de voor­stel­ling. “Het pu­bliek moet steen­tjes vol­gen om zijn plaats in de zaal te vin­den. Aan de ene kant spe­len Hans en Grie­tje, aan de an­de­re kant hun

ou­ders, en­ke­le die­ren en de heks.”

JON­GE HELDIN

Het ge­zel­schap voegt ei­gen toet­sen toe, maar blijft heel dicht bij het we­reld­be­roem­de sprook­je van de ge­broe­ders Grimm, ter­wijl ook de mu­ziek van En­gel­bert Hum­per­din­ck uit zijn ope­ra Hans en Grie­tje in­spi­re­rend werk­te. “Ook bij ons heb­ben Hans en Grie­tje een bo­ze stief­moe­der, trek­ken ze het bos in, leg­gen ze brood­krui­mels en ko­men ze te­recht bij het pe­per­koe­ken­huis­je. De deur van dat huis­je had­den ze na­tuur­lijk be­ter dicht ge­la­ten. He­le­maal an­ders is on­der meer dat we twee hek­sen heb­ben, en dat zo­wel Grie­tje als de stief­moe­der ster­ke fi­gu­ren zijn. Niet dat we een Hans en Wiske ma­ken, maar Grie­tje heeft wel wat weg van de jon­ge heldin uit Suske en Wiske.”

Speel­de Com­pag­nie in het ver­le­den veel school­voor­stel­lin­gen, dan is het de be­doe­ling voort­aan nog meer voor het ge­wo­ne pu­bliek te spe­len. Hans en Grie­tje blijkt daar­voor de per­fec­te aan­zet.

“We mer­ken dat kin­de­ren he­le­maal los­ko­men. Ge­woon­lijk zijn kin­de­ren bij school­voor­stel­lin­gen heel uit­bun­dig, maar zijn ze veel rus­ti­ger als ze met de ou­ders of met de groot­ou­ders ko­men kij­ken. Dan lij­ken de kin­de­ren toch al­tijd iets meer ge­remd. Hans­je en Grie­tje is de eerste keer dat we mer­ken dat kin­de­ren bij ge­wo­ne voor­stel­lin­gen min­stens even uit­bun­dig zijn. Dat doet enorm veel ple­zier, want daar­mee is ons doel be­reikt”, stelt Da­ve Nau­we­laerts te­vre­den vast.

www.com­pag­nie­go­ril­la.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.