De Noord­pool als in­spi­ra­tie­bron

Man­nen­la­bel Ha­ze & Finn opent eerste win­kel in thuis­stad Ant­wer­pen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - ELLEN BO­GAERT

Het Ant­werp­se he­ren­la­bel Ha­ze & Finn opent aan de Lom­bar­den­vest een eerste ei­gen fi­li­aal. De shop moet die­nen als show­room voor de vol­le­di­ge col­lec­tie. “En we wil­len aan­to­nen dat Bel­gi­sche mode ook be­taal­baar kan zijn.”

Het ver­haal van Ha­ze & Finn be­gint in 2014. Drie in­ves­teer­ders zien in Ant­wer­pe­naar Die­de­rik Dir­ckx de ide­a­le part­ner om een nieuw kle­ding­la­bel voor man­nen uit te rol­len in de Be­ne­lux. Ze wil­len hier­mee een seg­ment aan­bo­ren dat tot dan toe vaak in de kou blijft staan: het zo­ge­naam­de mid­den­seg­ment.

“Met Ha­ze & Finn gaan we voor de uit­stra­ling van een au­then­tiek, Bel­gisch merk dat voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk is. Kwa­li­teit is zeer be­lang­rijk, maar hoeft niet per­se pe­per­duur te zijn.” Hier­op toont hij een T-shirt uit de ba­sis­col­lec­tie. Het exem­plaar kost net geen 20 eu­ro. “95% ka­toen, 5% elas­ta­ne. Het is een T-shirt van 180 gram, ter­wijl T-shirts uit die prijs­klas­se meest­al maar 120 gram we­gen. Met an­de­re woor­den: we ge­brui­ken meer ma­te­ri­aal per vier­kan­te cen­ti­me­ter.”

De pro­duc­tie ge­beurt in Azië en Eu­ro­pa, het denk­werk in Ant­wer­pen. On­der­tus­sen wordt Ha­ze & Finn al in zo’n twee­hon­derd pun­ten aan de man ge­bracht. In de Be­ne­lux is het merk al mooi ver­te­gen­woor­digd. Een ver­de­re uit­brei­ding in Eu­ro­pa dien­de zich re­cent aan, met on­der meer ver­koop­pun­ten in Span­je, Frankrijk, Duits­land en het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. De Ant­werp­se flagship­sto­re is de eni­ge plek waar het vol­le­di­ge as­sor­ti­ment wordt ver­kocht.

Win­kel­ma­na­ger Tijl Bor­gers: “We zien in de Ant­wer­pe­naar ook het

Die­de­rik Dir­ckx (links) en Tijl Bor­gers zijn de drij­ven­de krach­ten ach­ter het eerste Ha­ze & Finn-fi­li­aal. “On­ze col­lec­ties zijn no-non­sen­se en be­vat­ten een vleug­je hu­mor. Dat slaat aan bij de Ant­wer­pe­naar. Bij­na ie­der­een die over de vloer komt, koopt een stuk.”

Sle­de­hon­den en Es­ki­mo’s

Tijl werk­te in het ver­le­den als win­kel­ma­na­ger voor ver­schil­len­de luxe­mer­ken. Met die ken­nis op zak wist hij de win­kel op een knap­pe ma­nier in te rich­ten. De Ant­werp­se flagship­sto­re is goed voor zo’n 112 vier­kan­te me­ter. Op­val­lend is de knus­se in­rich­ting met een mix van nieu­we en ou­de ele­men­ten. Het as­sor­ti­ment werd per kle­ding­lijn ge­rang­schikt: ba­sic, ur­ban en clas­sic. Ie­de­re lijn heeft een ei­gen ka­rak­ter, maar door het ge­bruik van her­ken­ba­re de­tails ver­wij­zen ze wel sub­tiel naar el­kaar.

Blik­van­gers zijn de hou­ten slee in de eta­la­ge en de re­pli­ca van een Es­ki­mo­boot aan het pla­fond. Het ver­haal van Ha­ze & Finn ver­wijst naar de Noord­pool en dat blijkt ook uit het lo­go: een pool­ster. “We wil­den een merk met een ziel ont­wik­ke­len. Au­then­ti­ci­teit en puur­heid staan hier­in cen­traal”, al­dus Die­de­rik. “We von­den die ken­mer­ken te­rug in de le­vens­stijl van de Es­ki­mo’s en de sfeer van de Noord­pool. De na­men Ha­ze & Finn ver­wij­zen naar twee hus­ky’s: hon­den die van ouds­her wor­den in­ge­zet om de slee van de Es­ki­mo’s voort te trek­ken. Zij zijn on­ze mas­cot­tes.”

Ook al voelt het ge­heel een beet­je win­ters aan, Ha­ze & Finn zal ze­ker ook zo­mer­col­lec­ties ver­ko­pen. “Dat we ver­wij­zen naar het An­tarc­tisch ver­haal heeft niet zo­zeer te ma­ken met de win­ter. Het draait voor ons voor­al om de fi­lo­so­fie.”

Het lo­go en de slo­gan ver­wij­zen naar An­tarc­ti­ca én een ge­voel van ver­bon­den­heid.

Ha­ze & Finn, Lom­bar­den­vest , 2000 Ant­wer­pen, www.ha­ze­finn.com

ide­a­le test­pu­bliek. On­ze col­lec­ties zijn no-non­sen­se en be­vat­ten een vleug­je hu­mor, wat in de­ze con­trei­en ze­ker aan­slaat. De win­kel is al­dus de ide­a­le ma­nier om feed­back te ver­za­me­len van on­ze klant.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.