Kin­de­ren ko­men weer bui­ten

Rol­schaat­sen, ho­ver­boards en dro­nes win­nen aan po­pu­la­ri­teit

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - FAMILIEBERICHTEN - CHRISTINE DE HERDT

Ou­ders mo­gen jui­chen: on­ze kin­de­ren spe­len weer meer bui­ten. Ten­min­ste, als we de cij­fers van markt­on­der­zoeks­bu­reau NPD mo­gen ge­lo­ven. Out­door­speel­goed groeit in snel­tem­po aan po­pu­la­ri­teit en maakt zelfs een kwart uit van de ver­koop­cij­fers. “Rol­schaat­sen en ho­ver­boards du­wen on­ze kroost weer de straat op”, klinkt het.

Van com­pu­ter­spel­le­tjes was er nau­we­lijks spra­ke op de acht­tien­de edi­tie van Speel­goed van het Jaar, gis­te­ren op de Brus­sel­se Hei­zel. Out­door­speel­goed zwaait van­daag de plak. “De rol­schaat­sen van Dis­ney’s Soy Lu­na, bui­ten­speel­huis­jes, ho­ver­boards, maar ook wa­ter­bal­lon­nen: ze ver­ko­pen als zoe­te brood­jes”, zegt Marc Fo­lens, voor­zit­ter van de Bel­gi­sche Speel­goed­fe­de­ra­tie.

De ver­koop van speel­goed groei­de van ja­nu­a­ri tot sep­tem­ber van dit jaar met 5% (10 mil­joen eu­ro) ver­ge­le­ken met de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. Met dank aan de speel­tjes voor bui­tens­huis. Ze ma­ken een kwart uit van de ver­koop­cij­fers. Be­te­ke­nen die sta­tis­tie­ken dat we on­ze kroost weer meer uit de ze­tel krij­gen, weg van hun ge­lief­de PlaySta­ti­on?

“Het kli­maat is aan het ver­an­de­ren”, zegt Chris­top­he Por­tal van markt­on­der­zoeks­bu­reau NPD Group. “Wel­licht om­dat er de laat­ste ja­ren veel ge­ïn­ves­teerd is in in­no­va­tief speel­goed. Zo is het ho­ver­board nog niet zo lang op de markt, maar wel al een hy­pe.”

La­ser­pi­sto­len

La­ser X, waar­bij meer­de­re spe­lers op el­kaar schie­ten met la­ser­pi­sto­len, werd uit­ge­roe­pen tot Bui­ten­speel­goed van het Jaar. De Ni­ko Air Ra­ce Dro­ne Vi­si­on werd zelfs Speel­goed­dro­ne van het jaar. “Dro­nes doen het in ver­hou­ding be­ter dan on­ze te­le­ge­lei­de au­tootjes”, weet Chris­top­he Mag­nus, sa­les­ma­na­ger van Toy Sta­te. “De ver­koop steeg met 35% te­gen­over vo­rig jaar.”

Toch is niet al het suc­ces toe te schrij­ven aan pu­re in­no­va­tie.

“Ver­geet niet dat we dit jaar snel goed weer heb­ben ge­kre­gen”, ver­dui­de­lijkt Fo­lens. “De stock van out­door­speel­goed was na twee we­ken uit­ge­put.”

Op­val­lend: voor de mees­te gad­gets moet je diep in de zak­ken tas­ten. Soms tot 200 eu­ro. Een kwart van het speel­goed kost­te af­ge­lo­pen jaar ge­mid­deld meer dan 50 eu­ro. Slecht nieuws voor al­le ou­ders, maar mu­ziek in de oren van de sec­tor. Dank­zij die du­re speel­tjes werd er ten­slot­te voor zes mil­joen eu­ro ex­tra ver­kocht.

FOTO BELGA

Het ho­ver­board is een ech­te hy­pe, maar wel een die maan­de­lijks tot 150 slacht­of­fer­tjes naar de spoed­af­de­lin­gen stuurt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.