“Belg be­taalt de helft cash”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - ECONOMIE - PASCAL DENDOOVEN

Ban­con­tact en CCV wil­len de markt voor elek­tro­ni­sche be­ta­lin­gen open­bre­ken. De machts­po­si­tie van World­line zorgt voor een ver­star­de en wei­nig in­no­va­tie­ve markt, klinkt het. De tan­dem wil vol­op in­zet­ten op klein­han­dels­za­ken die nog steeds al­leen cash aan­vaar­den, en te­ge­lijk de kaart trek­ken van het con­tact­loos be­ta­len.

“De helft van de be­ta­lin­gen in Bel­gië ge­beurt nog steeds cash”, zegt Kim Van Es­broeck, CEO van Ban­con­tact. In be­paal­de seg­men­ten, zo­als par­keer­au­to­ma­ten of sec­to­ren waar een for­fai­tair be­las­ting­stel­sel geldt (kap­pers, sla­gers, bak­kers, ...) is het aan­bod aan elek­tro­ni­sche be­ta­lings­mo­ge­lijk­he­den schraal.

Worl­di­ne, de do­mi­nan­te spe­ler die in 2007 Bank­sys kocht van de Bel­gi­sche ban­ken, doet te wei­nig aan die markt, vindt Van Es­broeck. Ban­con­tact moest toe­kij­ken hoe Bank­sys on­der World­line wei­nig in­no­va­tief werd. Er­ger nog: World­line haal­de af en toe het nieuws met be­rich­ten dat het be­taal­net­werk plat lag door sto­rin­gen.

Ban­con­tact steekt nu zelf een tand­je bij in de markt van het elek­tro­nisch be­ta­len door een con­cur­rent van World­line, CCV, in staat te stel­len om be­ta­len met de ban­con­tact­kaart bij de han­del te pro­mo­ten.

“We gaan hun he­ge­mo­nie in vraag stel­len door in­no­va­tie te bren­gen in het elek­tro­nisch be­ta­len”, zegt Di­mi­tri Beck, CEO van CCV Bel­gi­um, on­der­deel van het Ne­der­land­se CCV.

CCV mikt voor­al op de markt van klei­ne be­ta­lin­gen in gro­te vo­lu­mes. Het gaat dan zo­wel om ‘ma­chi­ne­be­ta­lin­gen’ – au­to­ma­ten zo­als in par­keer­ga­ra­ges, op de tram of bus of in tank­sta­ti­ons) – als om een he­le groep van han­de­la­ren die nog voor­al cash be­taald wil wor­den.

Han­de­la­ren die zich bij CCV aan­slui­ten zul­len niet lan­ger abon­ne­ments­geld moe­ten be­ta­len. Bo­ven­dien zou­den be­ta­lin­gen on­der 5 eu­ro gra­tis wor­den. CCV kan dit aan­bod doen om­dat Ban­con­tact CCV voort­aan toe­laat om de elek­tro­ni­sche be­ta­lin­gen zelf te ver­wer­ken. In het ver­le­den moest CCV daar­voor pas­se­ren via Word­line. “Waar­door we niet com­pe­ti­tief kon­den zijn”, zegt Beck.

“Door de han­de­laar de keu­ze te ge­ven tus­sen ver­schil­len­de aan­bie­ders, zal de con­cur­ren­tie toe­ne­men en dat is goed voor de eco­no­mie”, zegt Beck. Die ver­wijt Word­line ook ver­ant­woor­de­lijk te zijn voor het feit dat con­tact­loos be­ta­len in Bel­gië nog in de kin­der­schoe­nen staat. In Ne­der­land is het al vijf tot tien jaar cou­rant voor klei­ne­re be­ta­lin­gen. Maar in Bel­gië had het voor ban­ken geen zin om con­tact­lo­ze be­taal­kaar­ten op de markt te bren­gen, om­dat de be­taal­ter­mi­nals van World­line bij de han­de­laar de func­tie niet toe­lie­ten.

FOTO IMAGEGLOBE

Elek­tro­nisch be­ta­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.