Oos­ten­rijk­se ex­treem­recht­se FPÖ op­nieuw op zucht van de macht

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - OPINIE - EVITA NEEFS

Het cor­don sa­ni­tai­re lijkt het te be­ge­ven in Oos­ten­rijk. De hui­di­ge co­a­li­tie­part­ners wil­len niet meer sa­men re­ge­ren, maar con­ser­va­tie­ven en so­ci­aal­de­mo­cra­ten slui­ten een re­ge­ring met ex­treem­rechts niet uit.

De Oos­ten­rij­ker Se­bas­ti­an Kurz (31) is goed op weg om zon­dag een van de jong­ste re­ge­rings­lei­ders ter we­reld te wor­den. Eerst maak­te hij zich mees­ter van zijn par­tij, de con­ser­va­tie­ve Ös­ter­rei­chi­sche Volks­partei (ÖVP), daar­na trok hij de stek­ker uit de re­ge­ring met de So­zial­de­mo­kra­ti­sche Partei Ös­ter­reichs (SPÖ) – waar­in hij­zelf mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken was. En dat ge­durf­de ma­noeu­vre le­ver­de hem geen wind­ei­e­ren op. Zijn par­tij, die hij om­doop­te tot Lis­te Kurz, staat op kop met 33% – tien pro­cent­punt meer dan de SPÖ van hui­dig kan­se­lier Chris­ti­an Kern (zie gra­fiek). Ver­ont­waar­di­ging over de smeer­cam­pag­ne die een (ex-)me­de­wer­ker van de so­ci­a­lis­ten op­zet­te te­gen Kurz, is daar wel­licht niet vreemd aan.

Maar met wie gaat Kurz re­ge­ren? Sinds 2007 wordt Oos­ten­rijk be­stuurd door een “gro­te co­a­li­tie” van SPÖ en ÖVP. Maar zo­wel Kurz als Kern wijst een voor­zet­ting van die for­mu­le af. Zo lijkt Kurz de deur te ope­nen voor de ex­treem­recht­se Frei­heit­li­che Partei Ös­ter­reichs (FPÖ).

De Vrij­heids­par­tij maak­te een eerste keer deel uit van een re­ge­ring met de ÖVP, toen wij­len Jörg Hai­der er de ster­ke man was. Het kwam Oos­ten­rijk op Eu­ro­pe­se sanc­ties te staan. De ge­wraak­te re­ge­ring hield het maar twee jaar uit, waar­na de ÖVP ver­schrom­pel­de.

“Tijd voor iets nieuws”

Na­dat de Hai­der-vleu­gel zich in 2005 had af­ge­schei­den, werd Heinz-Chris­ti­an Stra­che de nieu­we FPÖ-lei­der. Hij slaag­de er­in een aan­zien­lij­ke groep kie­zers er­van te over­tui­gen dat de Vrij­heids­par­tij niet lan­ger de “par­tij van ra­cis­ten en ex­tre­mis­ten” is.

De vluch­te­lin­gen­cri­sis van 2015 gaf de par­tij de wind in de zei­len. En vo­rig jaar stond ze er weer he­le­maal. Haar pre­si­dents­kan­di­daat Nor­bert Ho­fer won zelfs de eerste ron­de van de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen en moest het in de twee­de maar nipt af­leg­gen te­gen de groe­ne Alexan­der Van Bel­len.

Wa­re het niet voor Kurz, de Vrij­heids­par­tij zou zon­dag wel­licht de groot­ste wor­den. Maar Kurz be­gon met­een na zijn aan­tre­den als par­tij­lei­der in mei met een gro­te af­stof­ope­ra­tie. Zijn Volks­par­tij schoot met­een naar de eerste plaats in de pei­lin­gen. “De ÖVP zit meer dan der­tig jaar in de re­ge­ring, maar haar slo­gan luidt: ‘Tijd voor iets nieuws’. Dat is een gi­gan­ti­sche te­gen­strij­dig­heid, maar met Kurz werkt het”, zegt po­li­tiek ana­list Tho­mas Ho­fer aan het pers­bu­reau Reu­ters.

“Wij zijn pro Eu­ro­pa”

Kurz en Stra­che klin­ken op­val­lend ge­lijk­ge­stemd, ze­ker in­za­ke mi­gra­tie en de strijd te­gen de “po­li­tie­ke is­lam”. Bei­den wil­len ook een strikt be­gro­tings­be­leid en de af­schaf­fing van de ven­noot­schaps­be­las­ting.

Stra­che bracht zijn hou­ding te­gen­over de Eu­ro­pe­se Unie dan weer op één lijn met die van Kurz. Hij is nog kri­tisch voor de wer­king van de in­stel­lin­gen, maar voeg­de er vo­ri­ge zon­dag in een ver­kie­zings­de­bat op te­le­vi­sie uit­druk­ke­lijk aan toe dat hij “voor Eu­ro­pa” is. Daar­mee is het groot­ste strui­kel­blok voor een co­a­li­tie uit de weg ge­ruimd.

De Vrij­heids­par­tij zit op ro­zen. Ook de so­ci­aal­de­mo­cra­ten slui­ten sa­men­wer­king niet uit, on­danks het ne­o­na­zi­ver­le­den van

lei­der Stra­che, die als twin­tig­ja­ri­ge in Duits­land werd ge­ar­res­teerd we­gens deel­na­me aan een ma­ni­fes­ta­tie van een ver­bo­den groe­pe­ring. Of­fi­ci­eel staat het cor­don sa­ni­tai­re nog al­tijd in het par­tij­pro­gram­ma en toen de SPÖ twee jaar ge­le­den scheep ging met de FPÖ in het deel­staat­be­stuur van Bur­gen­land, brak er op­roer uit.

Maar van­daag lijkt de drang naar macht zwaar­der te we­gen dan de par­tij­p­rin­ci­pes. Kan­se­lier Kern laat de keu­ze aan de par­tij­le­den.

FOTO AFP

Van links naar ex­treem­rechts: Chris­ti­an Kern (SPÖ) en Se­bas­ti­an Kurz (ÖVP) wil­len al­le­bei in zee met Heinz-Chris­ti­an Stra­che (FPÖ).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.