De man van 2,6 mil­joen per jaar

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BORSTENAKKOORD -

Gé­rard La­mar­che (56) staat al vijf jaar he­le­maal aan de top van in­ves­te­rings­groep

GBL. Hij is er co-CEO met

Ian Gal­li­en­ne, schoon­zoon van Al­bert Frè­re. La­mar­che, telg van een ge­goe­de fa­mi­lie uit Hoei, stu­deer­de eco­no­mie in Lou­vain-la-Neu­ve. Hij was ac­tief bij fi­nan­ci­ë­le be­drij­ven als

De­loit­te en So­ci­é­té Gé­né­ra­le en bij ener­gie­reus Su­ez. En hij ze­telt dus voor de

Grou­pe Bruxel­les Lam­bert van Frè­re in de raad van be­stuur van La­Far­geHol­cim. GBL heeft een par­ti­ci­pa­tie met een waar­de van 2,7 mil­jard eu­ro in de Frans-Zwit­ser­se be­ton­pro­du­cent.

Om­dat het Fran­se en Bel­gi­sche ge­recht aan­wij­zin­gen heb­ben dat Gé­rard La­mar­che van de be­ta­lin­gen aan IS wist, von­den gis­te­ren huis­zoe­kin­gen plaats in de bu­re­len van GBL en in zijn pri­véwo­ning in ons land. Vol­gens fi­nan­ci­eel pers­agent­schap Bloomberg ver­dient La­mar­che zo­wat 2,6 mil­joen eu­ro per jaar. (jvr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.