“Mor­gen ste­ken we de wijk in brand”

Ver­moe­de­lij­ke aan­sto­ker plun­de­rin­gen op­ge­pakt, maar met­een weer vrij­ge­la­ten

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BORSTENAKKOORD - (cds, phu, pl)

kor­te tijd van zijn vrij­heid be­roofd. Hij had vrij­dag een Fa­ce­book-be­richt ge­plaatst in aan­loop van de bar­ra­ge­wed­strijd Ivoor­kust-Ma­rok­ko. “Mor­gen ste­ken we Lem­mo­nier in brand. Ma­roc Ci­ty Gang. Rus­sia 2018”, klonk het be­hoor­lijk dui­de­lijk. Bij de bood­schap plaatste hij nog een fo­to van zich­zelf met twee au­to­ma­ti­sche wa­pens in de hand.

Tij­dens de rel­len was hij er ook bij. Hij film­de de plun­de­rin­gen, maar ont­kent dat hij er iets mee te ma­ken heeft. “Ik be­doel­de dat al­le­maal zo niet”, ver­tel­de hij in de Brus­sel­se krant La Ca­pi­ta­le. “Ik wil­de ge­woon op een vlot­te ma­nier ver­tel­len dat we am­bi­an­ce gin­gen ma­ken voor de match. Dat is al­les. Ik vind het erg dat dit zo af­ge­lo­pen is, dat het een nacht­mer­rie werd. Ik was daar in­der­daad, maar toen ik zag dat het uit de hand liep, ben ik naar huis ge­gaan.”

Na ver­hoor door het par­ket mocht de man ook ver­trek­ken. Hij is niet aan­ge­hou­den. “Hij is wel ge­dag­vaard en zal zich op 5 ja­nu­a­ri als da­der en/of me­de­da­der moe­ten ver­ant­woor­den voor schrif­te­lij­ke be­drei­ging en het ge­bruik van elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len om scha­de te be­rok­ke­nen”, zegt par­ket­woord­voer­ster Ine Van Wy­mersch. Ben­la­bel ris­keert twee jaar cel en 19.000 eu­ro boe­te. Naar de 299 an­de­re plun­de­raars en rel­schop-

Niet on­be­spro­ken

Ben­la­bel is geen on­be­spro­ken fi­guur. De man noem­de zich ooit een “rap­peur-ter­ro­ris­te” en is goed be­vriend met de van ter­reur ver­dach­te mo­tor­club De Ka­mi­ka­ze-Ri­ders. Die tra­den op in een van zijn vi­deo­clips.

Vo­rig jaar wer­den de twee lei­ders van de mo­tor­ben­de nog ver­oor­deeld voor ter­ro­ris­me, ze kre­gen zes en drie jaar cel. Ze had­den met oud­jaar een aan­slag ge­pland op de Brus­sel­se Gro­te Markt. Ze wa­ren gro­te fans van IS, zo bleek uit tal­rij­ke vond­sten van de huis­zoe­kin­gen.

On­der­tus­sen blijkt ook hoe­zeer de po­li­tie ver­rast werd door de plun­de­ren­de Ma­rok­ko-sup­por­ters. “Er was geen en­ke­le in­for­ma­tie dat er iets op til was. Niet bin­nen het korps. Niet van­we­ge het cri­sis­cen­trum.” Al­leen Brus­sels bur­ge­mees­ter Clo­se zou iets ge­we­ten heb­ben. “Ja, dat er mis­schien men­sen zou­den kun­nen ko­men fees­ten en claxon­ne­ren aan de beurs. Niet dit”, ver­tel­de hij op de po­li­tie­ver­ga­de­ring gis­te­ren.

De po­li­tie­man die op in­ten­sie­ve lag, is aan de be­ter­hand. Hij mocht naar huis en heeft een ge­com­pli­ceer­de her­sen­schud­ding, maar zal wel­licht he­le­maal her­stel­len.

pers wordt nog ge­zocht.

FO­TO BELGA

Rap­per Ben­la­bel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.