Ro­de Kruis krijgt weer on­ge­lijk van recht­bank

Me­lis­sa Cow­pe (37) blijft ont­sla­gen, al oor­deelt ar­beids­hof in haar voor­deel

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BORSTENAKKOORD - Me­lis­sa Cow­pe bij het op­vang­cen­trum op Lin­ker­oe­ver. DEN­NIS VAN DAM­ME

De Ant­werp­se Me­lis­sa Cow­pe (37) staat dan toch aan de deur, on­danks dat het ar­beids­hof ook in be­roep oor­deel­de dat Ro­de KruisVlaan­de­ren haar niet mag ont­slaan. “Het Ro­de Kruis ver­kiest om be­las­ting­geld te ge­brui­ken om mij mond­dood te ma­ken, in plaats van de dia­loog aan te gaan”, re­a­geert Cow­pe. Vak­bond BBTK eist dat het ont­slag on­ge­daan wordt ge­maakt.

Heel even had Me­lis­sa Cow­pe, die sinds maart 2009 voor Ro­de KruisVlaan­de­ren werkt in het op­vang­cen­trum voor asiel­zoe­kers op Lin­ker­oe­ver en daar­naast af­ge­vaar­dig­de voor de BBTK is, re­den om te jui­chen. Het ar­beids­hof be­ves­tig­de maan­dag het von­nis van de ar­beids­recht­bank, dat stelt dat ze niet om drin­gen­de re­den ont­sla­gen mag wor­den. Maar al snel volg­de de kou­de dou­che: ze wordt wel de­ge­lijk ont­sla­gen. “De or­ga­ni­sa­tie oor­deelt dat de ver­trou­wens­breuk tus­sen de me­de­wer­ker en Ro­de Kruis-Vlaan­de­ren zo groot is dat er be­slist is om het ar­beids­con­tract toch te be­ëin­di­gen. Wet­te­lijk mag dat, er dient dan wel een ont­slag­ver­goe­ding be­taald te wor­den”, klonk het maan­dag­avond in een me­de­de­ling. Het Ro­de Kruis wijst er­op dat de ver­goe­ding uit­be­taald zal wor­den van­uit de sub­si­dies die het krijgt van de over­heid om de op­vang van asiel­zoe­kers te ga­ran­de­ren. “Aan de fond­sen van het pu­bliek die we in­za­me­len, wordt met an­de­re woor­den niet ge­raakt.”

“In de prak­tijk legt Ro­de Kruis-Vlaan­de­ren het ar­rest naast zich neer”, re­a­geert Me­lis­sa Cow­pe. “Van mijn kant is er geen ver­trou­wens­breuk: ik zou graag weer aan de slag gaan.”

Pam­flet met lo­go

Het dos­sier be­gon in ju­ni van dit jaar, toen Cow­pe naar aan­lei­ding

ME­LIS­SA COW­PE

Ont­sla­gen vak­bonds­af­ge­vaar­dig­de van We­reld­vluch­te­lin­gen­dag een pam­flet naar al­le op­vang­cen­tra had ver­stuurd met een op­roep aan haar col­le­ga’s om deel te ne­men aan een ac­tie in Brus­sel. Het pam­flet droeg de lo­go’s van zo­wel het Ro­de Kruis als Feda­s­il, waar­door de in­druk werd ge­wekt dat de or­ga­ni­sa­ties haar ini­ti­a­tief on­der­steun­den.

Het Ro­de Kruis ver­weet haar een zwa­re fout te heb­ben ge­maakt en start­te een ont­slag­pro­ce­du­re. Om­dat de me­de­werk­ster ook vak­bonds­af­ge­vaar­dig­de is, moest de ar­beids­recht­bank van Ant­wer­pen be­slis­sen of ze aan de deur mocht wor­den ge­zet. Die gaf Cow­pe ge­lijk, maar het Ro­de Kruis te­ken­de be­roep aan. Ook de be­roeps­rech­ter be­slis­te maan­dag in het voor­deel van Cow­pe.

Hard­wer­ken­de kracht

Me­lis­sa en de so­ci­a­lis­ti­sche vak­bond BBTK zijn van oor­deel dat het Ro­de Kruis voor­al een mon­di­ge en strijd­lus­ti­ge vak­bonds­af­ge­vaar­dig­de aan de kant wil schui­ven. De BBTK eist dan ook dat het ont­slag on­ge­daan wordt ge­maakt. Vol­gens de vak­bond is Cow­pe een hard­wer­ken­de kracht. “Maar plots was een ver­keerd ge­bruik van een lo­go de drup­pel die de em­mer bij de di­rec­tie deed over­lo­pen”, klinkt het.

De vak­bond he­kelt ook het feit dat Cow­pe wordt uit­be­taald met sub­si­dies die nor­maal die­nen voor de op­vang van asiel­zoe­kers. “De di­rec­tie kreeg twee­maal on­ge­lijk van de recht­bank en nu be­taalt ze de fac­tuur met be­las­ting­geld. Geld dat het Ro­de Kruis be­ter zou kun­nen be­ste­den. Neem haar ge­woon te­rug bin­nen, dat kost niets”, klinkt het.

Ook Cow­pe blijft met dat ge­voel zit­ten. “In plaats van de dia­loog aan te gaan, wil men kost­ba­re mid­de­len in­zet­ten om mij mond­dood te ma­ken”, vindt ze. De col­le­ga’s zijn in­tus­sen een pe­ti­tie ge­start om haar weer in dienst te krij­gen.

‘‘In plaats van de dia­loog aan te gaan, wil men kost­ba­re mid­de­len in­zet­ten om mij mond­dood te ma­ken.’’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.