195 in­breu­ken bij nacht­win­kels

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BORSTENAKKOORD - (blg)

In de pe­ri­o­de 2012-2016 heeft de FOD Eco­no­mie bij 446 con­tro­les van nacht­win­kels in to­taal 195 pv’s op­ge­steld ten aan­zien van de uit­ba­ter. Daar­naast wer­den ook nog 42 pv’s van waar­schu­wing op­ge­legd.

Mi­nis­ter van Werk Kris Pee­ters (CD&V) be­schikt niet over in­for­ma­tie over de spe­ci­fie­ke in­breu­ken waar­aan nacht­win­kels zich be­zon­di­gen. Uit een al­ge­meen on­der­zoek door zijn dien­sten in de de­tail­han­del in ons land bleek in 2016 dat het ont­bre­ken van een we­ke­lijk­se rust­dag goed is voor 43,6% van de in­breu­ken, ge­volgd door het niet-res­pec­te­ren van de ope­nings­uren (36%).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.