Ge­meen­te­raad houdt be­slo­ten zit­ting over ver­ka­ve­ling Room­ac­ker

Ju­ri­disch ad­vies is be­roeps­ge­heim

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (gvh)

De Tem­se­se ge­meen­te­raad komt van­daag in be­slo­ten zit­ting bij­een over de ge­con­tes­teer­de ver­ka­ve­ling Room­ac­ker in deel­ge­meen­te Tiel­ro­de.

“On­der druk van het pro­test van de be­vol­king, die met een bur­ger­ini­ti­a­tief aan het woord kwam in de ge­meen­te­raad, gaf de ge­meen­te een ne­ga­tief ad­vies voor de­ze ver­ka­ve­ling.

“We zit­ten bin­nen­kort sa­men met de ont­wik­ke­laar en de ver­ant­woor­de­lij­ken van het bur­ger­ini­ti­a­tief, en uit­zon­der­lijk or­ga­ni­se­ren we een be­slo­ten zit­ting van de ge­meen­te­raad”, zegt sche­pen van Ruim­te­lij­ke Or­de­ning Ed­die Van der Vie­ren (Cd&V).

In­fo ver­trou­we­lijk be­han­de­len

De zit­ting vindt plaats zon­der pu­bliek om­dat het ju­ri­disch ad­vies dat de ge­meen­te in­won met be­trek­king tot het dos­sier on­der het be­roeps­ge­heim valt. Om ju­ri­di­sche pro­ble­men te ver­mij­den, wil de ge­meen­te de in­for­ma­tie ver­trou­we­lijk be­han­de­len. Daar­om krij­gen de ge­meen­te­raads­le­den in de be­slo­ten zit­ting een toe­lich­ting bij het dos­sier, maar ze krij­gen even­eens het uit­druk­ke­lij­ke ver­zoek om de ge­heim­hou­ding te res­pec­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.