Twee Wa­se ge­no­mi­neer­den voor de Warm­ste Vrij­wil­li­ger

Door pro­vin­cie ge­se­lec­teer­de vrou­wen ge­ven bei­den les aan an­ders­ta­li­gen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - STEF VAN OVERSTRAETEN

Om vrij­wil­li­gers ex­tra in de kij­ker zet­ten, gaat de pro­vin­cie op zoek naar de Warm­ste Vrij­wil­li­ger van Oost-Vlaan­de­ren. Uit meer dan hon­derd kan­di­da­ten wer­den vijf lau­re­a­ten ge­se­lec­teerd, en daar zijn Mo­ni­que Vern­hout uit Waas­mun­ster en Mu­kad­des Yur­daer uit Ze­le bij.

Mu­kad­des Yur­daer (35) geeft Ne­der­lands aan an­ders­ta­li­gen in De School­tas in Ze­le. Ze is van Turk­se af­komst en ar­ri­veer­de in 2004 in de ge­meen­te. Ze volg­de zelf eerst les­sen bij het CVO om na­dien haar er­va­rin­gen door te ge­ven. Ze no­digt spre­kers, zo­als wijk­agen­ten, uit om ken­nis te ma­ken met de ge­meen­schap en leert haar cur­sis­ten ook fiet­sen of be­ge­leidt hen naar de jo­b­win­kel.

“Op dit mo­ment heb­ben we maar liefst 52 cur­sis­ten”, ver­telt Mu­kad­des uit. “In een sa­men­le­ving wo­nen en geen con­tact heb­ben met bu­ren of col­le­ga’s: dat is pijn­lijk om te zien. In Ze­le is er een gro­te ge­meen­schap an­ders­ta­li­gen: Tur­ken, Po­len, Marokkanen, Bul­ga­ren en Sy­ri­ërs. Wei­ni­gen van hen heb­ben con­tact met bu­ren of met de school van hun kin­de­ren. Ze vin­den geen job

en gaan niet naar ge­meen­te­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten. De oor­zaak hier­van is het ge­brek aan ken­nis van de Ne­der­land­se taal.”

Daar­om tracht Mu­kad­des sa­men met de an­de­re vrij­wil­li­gers de muur tus­sen de Ze­le­naars en men­sen van een an­de­re na­ti­o­na­li­teit te slo­pen.

“De nieuw­ko­mers be­sef­fen dat de Ne­der­land­se taal zeer be­lang­rijk is voor een be­te­re job. Uit­ein­de­lijk moe­ten ze al­leen naar de dok­ter of de school en met de buur­vrouw pra­ten zon­der tolk. Dat maakt mij enorm blij. El­ke les be­leef ik mooie mo­men­ten, ge­woon om­dat ik zie hoe de cur­sis­ten el­kaar hel­pen om het Ne­der­lands te le­ren. Ik ben blij met de no­mi­na­tie, maar ei­gen­lijk zijn de

MU­KAD­DES YUR­DAER

De Waas­mun­ster­se Mo­ni­que Vern­hout bood zelf aan om Ne­der­land­se bij­les te ge­ven aan twee Sy­ri­sche vluch­te­lin­gen op school De Won­der­boom.

Ge­no­mi­neer­de

Mu­kad­des Yur­daer uit Ze­le volg­de eerst zelf les­sen bij het CVO en geeft die ken­nis nu door aan an­de­ren.

‘‘El­ke les be­leef ik mooie mo­men­ten om­dat ik zie hoe de cur­sis­ten el­kaar hel­pen om het Ne­der­lands te le­ren.’’

an­de­re les­ge­vers en de cur­sis­ten ook vrij­wil­li­gers.”

Mo­ni­que Vern­hout uit Waas­mun­ster is de twee­de ge­no­mi­neer­de uit on­ze streek. Ze geeft Ne­der­land­se les aan Sy­ri­sche vluch­te­lin­gen in ba­sis­school De Won­der­boom. Toen daar vo­rig jaar twee Sy­ri­sche vluch­te­lin­gen op school ar­ri­veer­den, bood ze zich­zelf aan om Ne­der­land­se bij­les te ge­ven. “Mijn moe­der is doof en daar­door stu­deer­de ik ook voor tolk Vlaam­se Ge­ba­ren­taal”, zegt ze. “Door die op­lei­ding pak ik het les­ge­ven an­ders aan. Zeer vi­su­eel met te­kens en ge­ba­ren. Ik ge­loof ook dat ik de in­bur­ge­ring voor de­ze fa­mi­lies zo kan be­vor­de­ren. Als ik er niet ben voor de an­ders­ta­li­ge kind­jes moet de juf dat bo­ven­dien er al­le­maal bij­ne­men. Daar is geen tijd voor.”

Er zijn twee prij­zen te win­nen: een ju­ry­prijs en een pu­blieks­prijs. Bei­de win­naars krij­gen een bon van Toe­ris­me Oost-Vlaan­de­ren ter waar­de van 250 eu­ro.

Tot 1 de­cem­ber kan ie­der­een stem­men op zijn/haar fa­vo­riet via www.de­warm­ste­vrij­wil­li­ger.be. De win­naars wor­den be­kend­ge­maakt op maan­dag 4 de­cem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.