“Ke­vin heeft ge­ant­woord op het veld”

Ver­de­di­ging houdt nu wel de nul, maar Ro­de Dui­vels an­der­maal niet in­druk­wek­kend

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - BART LAGAE

Oef, Bel­gië kan weer win­nen. Het re­sul­taat is in een oe­fen­match van min­der be­lang, maar na de open­lij­ke kri­tiek van Ke­vin De Bruy­ne was Ro­ber­to Mar­ti­nez best blij met de ze­ge. Dat de Dui­vels op­nieuw al­les­be­hal­ve in­druk­wek­kend wa­ren, neemt hij er voor de lie­ve vre­de bij.

Na de veel­be­spro­ken 3-3 te­gen

● Mexi­co had de bonds­coach zijn ploeg op zes plaat­sen ge­wis­seld. De ver­de­di­ging hield de­ze keer wel de nul, maar nu bleek het aan­val­lend on­der­maats. De af­we­zig­heid van Eden Ha­zard was maar een deel van de ver­kla­ring. “Mis­schien had­den we schrik om de bal te ver­lie­zen te­gen een heel dy­na­mi­sche ploeg”, sprak Ro­ber­to Mar­ti­nez. “Maar ik ben heel te­vre­den met de pro­fes­si­o­ne­le in­ge­steld­heid van de ploeg en de clean sheet.”

Mig­no­let stelt ge­rust

Si­mon Mig­no­let be­wees gis­te­ren wat we ei­gen­lijk al wis­ten: hij is een vei­li­ge dou­blu­re voor Thi­baut Cour­tois. In de slot­fa­se kreeg Big Si de ge­le­gen­heid zijn klas­se te to­nen. Tot drie keer toe kwam hij ge­vat tus­sen. Ook de op­bouw pak­te hij ver­zorgd aan. Hij pak­te zijn eer­ste clean sheet bij de Dui­vels sinds sep­tem­ber 2011. “Si­mon hielp ons op sleu­tel­mo­men­ten”, al­dus Ro­ber­to Mar­ti­nez.

Bij­ge­stuur­de drie­mans­de­fen­sie

De drie­mans­de­fen­sie die vrij­dag on­der Mexi­caan­se druk nog een vijf­mans­de­fen­sie werd, was gis­te­ren bij bal­ver­lies een vier­mans­de­fen­sie. Tho­mas Meu­nier had in­ge­pe­perd ge­kre­gen dat hij zich meer aan zijn de­fen­sie­ve ta­ken moest hou­den en bij Ja­pans bal­be­zit als rechts­ach­ter moest ac­te­ren. De te­rug­ge­keer­de Jan Ver­tong­hen schoof op naar de links­back, Na­cer Chad­li werd een lin­ker­mid­den­vel­der. Na de rust speel­de Bel­gië per­ma­nent met vier man ach­ter­aan. De Dui­vels had­den op dat mo­ment con­tro­le over de wed­strijd. “Tho­mas Ver­mae­len en Na­cer Chad­li speel­den een we­reld­par­tij”, zei Ro­ber­to Mar­ti­nez met zin voor over­drij­ving. “Ze spe­len wei­nig bij hun ploeg en ik ben blij dat ik hun mi­nu­ten heb ge­ge­ven. Na­cer kon niet meer ver­der op het ein­de.”

Over Chris­ti­an Ka­ba­se­le was Ro­ber­to Mar­ti­nez om­floer­ster. “Hij speelt niet vaak met ons dus voor hem was dit een op­por­tu­ni­teit. Ik vond dat de com­mu­ni­ca­tie met Tho­mas Ver­mae­len en Jan Ver­tong­hen goed ver­liep.”

De Bruy­ne pro­beert te coa­chen

De man die zon­dag Ro­ber­to Mar­ti­nez nog voor het blok zet­te, kreeg gis­te­ren het di­ri­geer­stok­je in han­den. Cen­traal naast Axel Wit­sel moest ‘KDB’ de lij­nen uit­zet­ten. Als­of Ro­ber­to Mar­ti­nez wil­de zeg­gen: laat maar eens zien dat je het be­ter kan.

“Ke­vin heeft ge­ant­woord op het veld”, zei Mar­ti­nez. “Hij is een win­naar en was erg be­trok­ken. Hij is we­reld­klas­se in ve­le po­si­ties. Over die kri­tiek heb ik met hem ge­spro­ken. Hij weet nu dat hij die in­tern moet hou­den.” De Bruy­ne zorg­de hij voor en­ke­le van de bes­te Bel­gi­sche kan­sen in het ope­nings­uur. Hij knal­de op Ka­was­hi­ma in de eer­ste helft en lan­ceer­de Dries Mer­tens met een ge­me­ten pass na de rust. Uit­ein­de­lijk moest hij plaats rui­men voor Mou­sa Dem­bélé.

Met zijn be­slis­sen­de ac­ties kan Bel­gië niet zon­der De Bruy­ne in de ba­sis- elf. Al­leen is hij ef­fi­ci­ën­ter in een meer aan­val­len­de rol.

Thor­gan moet be­ter

Dat Dries Mer­tens in een bloed­vorm steekt, bleek in het uur dat hij van Ro­ber­to Mar­ti­nez kreeg. De Leu­ve­naar zorg­de bij af­we­zig­heid van Eden Ha­zard voor de mees­te ge­vaar­lij­ke ac­ties. Hij was ook één van de wei­ni­gen die wat tem­po in de wed­strijd pro­beer­de te bren­gen. Vreemd dat hij als eer­ste van het veld moest, ten voor­de­le van Ke­vin Mi­ral­las.

Dat Thor­gan Ha­zard in een goeie vorm zit, was min­der te zien. De num­mer tien van Mön­chen­g­lad­bach deed zijn stin­ken­de best, maar had de be­slis­sen­de ac­tie niet in de voe­ten. Hij is voor­lo­pig niet meer dan een re­ser­ve­spe­ler. In de eer­ste helft kwam Dries Mer­tens vaak in de zo­ne van Na­cer Chad­li, die in de twee­de helft voor de bes­te ac­tie van de match zorg­de door Lu­kaku de win­nen­de tref­fer aan te bie­den.

Ori­gi valt laat in, van Ja­nu­zaj geen spoor

We gun­nen Ro­me­lu Lu­kaku zijn sta­tus als spits num­mer één bij de Bel­gen en we fe­li­ci­te­ren hem voor zijn doel­punt - hij is nu al­leen top­schut­ter bij de Ro­de Dui­vels met 31 goals. Maar het duur­de wel lang voor we Di­vock Ori­gi in zijn rol kon­den zien. Van Lau­rent De­poî­tre en van Ad­nan Ja­nu­zaj ech­ter geen spoor. “Ik wil­de die spe­lers zien op trai­ning, niet nood­za­ke­lijk in de match”, zei Mar­ti­nez. “Spe­lers als Dem­bélé, Mi­ral­las, De­four en Ori­gi staan nog voor hen in de pik­or­de. Ik mag ook niet te veel wis­se­len om niet ont­re­geld te ge­ra­ken.”

Ro­ber­to Mar­ti­nez (bonds­coach)

“Tho­mas Ver­mae­len en Na­cer Chad­li speel­den een we­reld­par­tij.”

FO­TO PHO­TO NEWS

Een knuf­fel van Mar­ti­nez voor De Bruy­ne tij­dens zijn ver­van­ging. “Ik heb met Ke­vin ge­spro­ken. Hij weet nu dat hij kri­tiek in­tern moet hou­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.