Ant­werp­coach Bö­lö­ni be­grijpt niet waar­om hij dis­ci­pli­nair ver­volgd wordt voor uit­spra­ken

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - (b)

Ant­werp­coach Las­z­lo Bö­lö­ni moest zich voor de Ge­schil­len­com­mis­sie van de bond (KBVB) ver­ant­woor­den voor zijn uit­spra­ken over de scheids­rech­ter na de thuis­wed­strijd te­gen Standard. "Ik be­grijp niet waar­om ik voor de­ze com­mis­sie moet ver­schij­nen", zei de Roe­meen­se trai­ner. Hij ris­keert een boe­te van 500 eu­ro, maar geen schor­sing. "Ik heb na de wed­strijd ge­zegd dat scheids­rech­ters moei­lijk kun­nen om­gaan met de druk bij gro­te clubs. Na de pers­con­fe­ren­tie heb ik met Van Dries­sche een ami­caal ge­sprek ge­had en hij gaf toe dat hij het daar als jon­ge scheids­rech­ter moei­lijk mee had. Is mijn uit­spraak dan zo cri­mi­neel? Breng ik daar­door zijn in­te­gri­teit in ge­vaar?", vroeg Bö­lö­ni zich af. "Daar­na heb ik ge­zegd dat Standard ca­deau­tjes kreeg tij­dens de wed­strijd. Als de scheids­rech­ter een con­tact of een bui­ten­spel ver­keerd be­oor­deelt, krijgt de te­gen­stan­der dan geen ca­deau? Dat de pro­cu­reur daar­uit con­clu­deert dat de gro­te clubs de ref om­ko­pen, is een brug te ver. Het is zo'n idi­o­te dis­cus­sie dat ik me op­jaag", foe­ter­de Bö­lö­ni, die ver­rast was dat hij als eer­ste op­ge­roe­pen werd door de nieu­we bonds­re­gel. "Ik wil als een ge­lij­ke be­han­deld wor- den. Er zijn drie an­de­re trai­ners die veel ern­sti­ge­re uit­spra­ken heb­ben ge­daan. Ik zeg wat ik denk, mag dat nog?” Bö­lö­ni kreeg het tij­dens de match meer­maals aan de stok met ref Bram Van Dries­sche. In de 63e mi­nuut trap­te de 64-ja­ri­ge Roe­meen een twee­de bal op het ter­rein. Voor Van Dries­sche, die Bö­lö­ni al had ge­waar­schuwd, was de maat vol. De coach mocht plaats­ne­men in de tri­bu­nes. "Mijn uit­slui­ting was ge­recht­vaar­digd. Dat be­twist ik niet. Daar­om heb ik de vor­de­ring van het Bonds­par­ket (1.000 eu­ro boe­te, waar­van

500 eu­ro met uit­stel, red.) ook ge­woon aan­vaard.”

FO­TO'S BELGA, PHO­TO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.